މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅޭ ސެމިނާއެއް އިނގުރައިދޫގައި ބާއްވައިފި

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިނގުރައިދޫގެ މަސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެމިނަރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެމިނަރ އަކީ، އެ ރަށު ކައުންސިލާ އިނގުރައިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ސެމިނަރއެކެވެ. 
ސެމިނާގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް
އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި ސެމިނަރގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން، ކަނޑުމަތީގެ ގަވާއިދުތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމާއި އޭގެ އިތުރުން މޫސުމާ ގުޅޭ އެލަރޓްތައް ނެރުމުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތްތައް ވެސް ކިޔާދީފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްވެރިން ބައިވެރިވި މި ސެމިނަރގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ވެސް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނެވެ. 

އިއްޔެއަކީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެވެ. އެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ވަނީ އެކި ހަރަކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ