މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ރ. ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ރ. ދުވާފަރުގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ އެރަށު މަގު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިޔަށް ދާކަމަށް އެމް.ޓީ.ސި.ސީން ބުނެފިއެވެ.

މިޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެގްރިގޭޓް ބޭސް ކޯސް އާއި ޕޭމަންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 38 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށްވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން އެރަށުގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ މަގެއްވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ހަދާ ނިމޭނެއެވެ. ދުވާފަރުގެ މަގުތައް ތަރައްޤީ ކުރަނީ، ތާރު އަޅައިގެނެވެ. 

ދުވާފަރަކީ ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

40%
އުފާވި
20%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

6 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔާމީނު 9 months ago

ސައްހަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔުނު ނަމަ ވަރަށް ފުރިހަމަވީސް. ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި ވެސް ލިޔުމެއް ލިޔެވިދާނެ ކަމުގައި ދެކޭން.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކަނދޮޅުދޫ 9 months ago

އާބާދީ ބޮޑުވާނެތާ ކަނދޮޅުދޫ އާ އެއްކޮށްލީމާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން 9 months ago

މިއީ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ކުރަން ފެށިކަމެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ލޮލް 9 months ago

ލޮލް

ޕްލިސް 9 months ago

ފައިނު މަގު ހަދަނީ ކޮންއިރަކުން؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ނޯ ތާރަ 9 months ago

ފައިނުގައި ތާރެއް ބޭނުމެއްނޫން. ޗަކައިގަ އުޅެންބޭނުމީ

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ