މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: ރައޫފް

ފައިނުން ގޯތި ދޫކުރުން ލަސްވާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ގިނަވެފައި

ފައިނަކީ ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެވެ. ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވަނީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިގޯތިތަކަށް އެދި 54 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ރަށުން ބޭރު އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 22 ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލާފައިވާއިރު މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެގޯތިތައް ދޫނުކުރެވި އޮތުމަކީ ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކު ވަރަށް ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް އިޢުލާން ކުރިތާ 2 އަހަރު ވެފައިވާއިރުވެސް ގޯތިތައް ދޫނުކުރެވި އޮތުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޅުކުރެއެވެ. 

ފައިނު ކައުންސިލުން ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ޒުވާނަކު ފައިނު އޮންލައިންއާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނެފައިވަނީ، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިޢުލާންކޮށް މިހާދުވަސްވާއިރުވެސް ދޫނުކުރެވި އޮތުމުން ކަންބޮޑުވާކަމަށެވެ. އަދި ގޯއްޗަށް އެދިފައިވާނީ ގޯތި ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރުމުން އެގޮތަށް ތައްޔާރުވެސް ވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ. 

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރުއާއި ސުވާލު ކޮށްލުމުން ވިދާޅުވީ، ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ލަސްވީ އެކި ސަބަބުތައް ހުރުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް ފާސްކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހުމާއި އެކި ރަށްރަށުން ލިބެން ޖެހޭ ގޯތި ތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބުމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަވި ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބެންޖެހޭ ހުއްދަތައް ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ހުރުމުން އިތުރަށް ލަސްވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކައުންސިލުން ކުރި މަސައްކަތުން، ނިމުނު ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތީގައި ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދައެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، ޢީދު ބަންދު ނިމުމުން ދެން ލަސްތަކެއްނުވެ ގޯތިތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ބިން ބޮޑު ރަށަކުން ގޯތި ދޫނުކުރެވި 5 ވަރަކަށް އަހަރު ވެގެން ދިޔުމަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުމެއްގެ އިތުރުން، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްވެސް މަޑުޖެހުމެއް ގެނުވާނެ ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

3 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޙަގުބެ 8 months ago

މިއޮށްހުރިހާދުވަހު ލިއުމެއް ނުލިޔެ ކައުންސިލުން ހުއްދަތައް ލިބުމުން ތިލިއުން ލިއުމުން ދޭހަވަނީ ކައުންސިލުން އެދިގެން ލިއުނު ލިއުމެއްހެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަގުބެ 8 months ago

އަދި ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެބާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 8 months ago

ވީހާ ދުވަހެއް ނުވާނެ

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ