މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ކިނޮޅަހުގައި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އައިސްހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކިނޮޅަހުގައި ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އައިސްހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މިމީހަކީ، އެރަށުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް އެރަށަށް އައިސް ހުރި މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ހުރީ ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ކަމަށް ނުވާތީ، މިހާރު ދަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށްވެސް އެމަރުކަޒުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން އެރަށް މިހާރުވަނީ މޮނީޓަރިންގ އަށް ލާފައެވެ. ކިނޮޅަހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ބިދޭސީއެކެވެ. 

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ