މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ ފަސާދައެއް - ޚުޠުބާ

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި، ކުދި މުޖުތަމަޢުތަކުން ފެށިގެން ބޮޑެތި މުޖުތުމަޢުތަކުގައިވެސް، ހިނގާ އެންމެ ނޭއްގާނީ އެއް ޢަމަލީ ގެވެށި އަނިޔާކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ. އެގޮތުން އަނބިން ފިރިންނަށް ދޭ އަނިޔާއާއި ފިރިން އަނބިންނަށް ދޭ އަނިޔާއާއި، މައިން ބަފައިން ދަރިންނަށް ދޭ އަނިޔާއާއި ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް ދޭ އަނިޔާއާއި ޢާއިލީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހިނގާ ޢަނިޔާވެރި ޢަމަލުތަކާއި ތަފާތުކުރުންތަކާއި ނުޙައްޤުން ބަސް ބުނުންފަދަ ކަންކަން ކުރެވޭކަމާއި އަދި މިފަދަ ޢަމަލު ކުރާ މީހުން ގިނަ ވަމުންދާކަމާއި އެކަމާއި ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭކަންވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުގެ އަލީގައި އިތުރަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެކަކު އަނެކަކަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގޯނާއެއް އަނިޔާއެއް ދިނުމަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަރާމް ކަމެއްކަމާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާގެ މޫރިތި ސުންނަތުން ދަލީލު ހިމަނުއްވައިގެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ މީހަކީ އެމީހުންގެ އަނބިންނަށް އެންމެ ހެޔޮ މީހާކަމުގައެވެ. އަދި އެއީ އަމާނާތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މީހަކާއި އިނުމުގެ ކުރިންނާއި ފަހުންވެސް އާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ގާތް ތިމާގެ މީހުންގެ ފަރާތުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ އެކިއެކި ފަރާތްތަކުގެ ފުށުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޝިޢާރުތައް ނޭނގި ތަފާތު އެތަކެއް އަނިޔާތައް ބައެއް އަންހެންތަކުންނަށްދަނީ ލިބެމުން ކަމުގައިވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. މިފަދައިން ލިބޭ ވޭނާއި ކެކުޅުން ގިނަކަމާއި އިތުރުވަމުން އަންނަކަމާއި މިއަނިޔާތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މަސްތުވާ ތަކެތި ކަމުގައިވެސްވަނީ އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. 

ގެވެށި އަނިޔާ އިތުރުވަމުންދާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ފޭރާންވީދި މުޖުތަމަޢު ހަލާކުތެރެއަށް ވެއްޓިގެންދާނެކަމާއި އަފްރާދުންގެ މެދުގައި އަރައިރުން އުފެދުމާއި، ދަރީންނަށް އެކަމުގެ އަސަރު ކުރަމުންދާކަމުގައެވެ. 

މިމަޢުޟޫގައި އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ދުވަސްވަރަކީ ބާއްޖަވެރިކަމާއި ރީތިކަމާއި އުފާވެރި ހުވަފެންތަކާއި ލޯތްބާއިއެކު ޚިޔާލީ ދުނިޔެއެއްގައި އުޅެ ބައެއްކަމާއި އެކުދިންގެ ދުނިޔެއަކީ ސުވަރުގެ ފަދަތަނެއް ކަމުގައެވެ. އެއީ ސުވަރުގޭގެ ކޮކާތަކެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ނުބައި މީހުންގެ އަނިޔާވެރިކަމުން ﷲ ކޯފާ ނުފޮނުއްވާ ލަސްކުރައްވަނީވެސް ކުޑަކުދިންނާއި ﷲ އަށް ބިރުވެތިވާ ޒުވާނުންނާއި ނަޢަމްސޫފި އުޅޭތީ ކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު، މަގުމަތިތަކާއި ބާޒާރުތަކާއި މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި މީސްތަކުން ތަފާތު އެކިއެކި އަނިޔާތަކާއި ގޯނާތައް ދެވެމުންދާ ދިޔުމަކީ ވަބާއެއްކަމުގައިވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިޒަމާނުގެ ފިޤްޙީ ޢިލްމުވެރިން ސިފަކުރައްވަނީ މިފަދަ ގޯނާތަކަކީ ފަސާދައެއްކަމުގައެވެ. އަދި ނިރުބަވެރި ޢަމަލެއްކަމުގައެވެ. އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ.  

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން! ޖިންސީ އަނިޔާ އާއި އެކިގޯނާތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނަމާތޯއެވެ. އަނިޔާއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޙަރާމްކުރައްވާފައިވާ ކަމެއްކަމުން އެކަމުން މިމުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުމަށް އެންމެ އަތުގުޅާކަމާތޯއެވެ. ވަކިން ހާއްޞަކޮށް ކުށެއްނެތް މަޢުޞޫމް ކުދިންނަށް ދެވޭ މިފަދަ އަނިޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަމާތޯއެވެ. 

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ