މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ޓްވިޓަރ

ކިނޮޅަހު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތުގެ މަސައްކަތް ބާރު ސްޕީޑްގައި ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ.

ކިނޮޅަހުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އާރ އޯ ޕްލާންޓްގެ ޢިމާރާތުގެ 40 އިންސައްތަ މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. 

ކިނޮޅަހުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ، ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައިވެސް ފެށި މަޝްރޫޢުއެކެވެ. ނަމަވެސް އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ އެ މަޝްރޫޢު ވަނީ މަޑުޖެހިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ