މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އުނގޫފާރު ސްކޫލް

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އެހީ!

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އެރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮަށްދީފިއެވެ.

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތަކީ، އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިޔާއަށް ވެލިއަޅައި ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، 95 ފޫޓް 55 ފޫޓްގެފޫޓް ސަރަޙައްދެއް ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. 

އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިސްނެގުމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވިދިން ފަރާތްތަކަށް އެ ސްކޫލުން ވަނީ ޝުކުރު ޢަދާކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ