މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 5 ދުވަސްފަހުން އަނެއްކާވެސް ރ. މީދޫ މޮނިޓަރިންއަށް

ކޮވިޑް19 ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނި މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައި އޮތުމަށްފަހު، މޮނިޓަރިން އުވާލިތާ 5 ދުވަސްފަހުން އަނެއްކާވެސް ރ. މީދޫ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މީދޫ މިއަދު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުން ފުލޫ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި 4 ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެރަށުން ޕޮޒިޓިވްވީ ހަޒާރު ބޯޓުގެ 4 ފަޅުވެރިއެކެވެ.

ރ. މީދޫއިން މީގެ ކުރިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނި އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ވެސް ލިއެވެ. ނަމަވެސް، މޮނިޓަރިން އުވާލުމަށް ނެގި 104 ސާމްޕަލް އޭރު ނެގެޓިވް ވުމުން މޮނިޓަރިން އުވާލީ 22 ދުވަހަށް ފަހު 24 ޖޫން ގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ