މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ސްކޫލް އިންޓަރހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ބެރެބެދި - ވަރުކަނދު

ފައިނު ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ، ފުޓްސަލް މުބާރާތާއި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދުވަނީ ފަށާފައެވެ. ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ބެރެބެދި ހައުސްއާއި ވަރުކަނދު ހައުސްއެވެ. މި މެޗް 7 - 0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ބެރެބެދި ހައުސްއެވެ. މި މެޗްގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކީ އައްފާން ބިން އަޙްމަދެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު