މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ފައިނު ސްކޫލް އިންޓަރހައުސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗްގެ ތެރެއިން

ފައިނު ސްކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އިއްޔެ ބައްދަލުކުރީ ބެރެބެދި ހައުސްއާއި ހަލަވެލި ހައުސްއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ބެރެބެދި ހައުސްއިންނެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯތައް- އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، އިބްރާހީމް ވަސީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިބްރާހީމް
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: ޝަފީޢު