މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ހުކުރު ދުވަހު ފައިނު އަތިރިމަތިން ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރު

ޒަމާނުއްްސުރެވެސް ހުކުރު ދުވަހަކީ ފައިނުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ. ސްކޫލް ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ހުކުރު ކުރި އެ ކުދިން ހޭދަކުރަނީ މޫދުގައެވެ. މިއީ ފައިނުގެ އަތިރިމަތިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެންނަ ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. ފޮޓޯ: އިސްމާއިލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލްޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާއީލްޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާއީލްޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާޢީލްޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާއީލްޝަފީއު
ފޮޓޯ:އިސްމާއީލްޝަފީއު