މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31

ކިނޮޅަހު ޒުވާނުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ފުރިހަމަ ވޮލީ ކޯޓެއް

ކިނޮޅަހަކީ ވޮލީގެ ރަށެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކިނޮޅަސް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މި ވޮލީ ކޯޓުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ، ކިނޮޅަހުގެ ޒުވާނުންނެވެ. މި ވޮލީކޯޓް ވެގެންދާނީ މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ވޮލީ ކޯޓަށެވެ. ފޮޓޯތައް- މުޙައްމަދު ޠާހިރު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޠާޙިރު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޠާޙިރު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޠާހިރު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޠާހިރު
ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޠާހިރު