މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދުވަހު ނޫސް "އަދަދު" އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ "މިނިވަން ފިހި" ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ދެވަނައަަށް ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރަކު ހޮވިއްޖެއެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގެ 2 ވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ، ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ގުރޭޑް 12 ގައި ތަޢުލީމު ޙާސިލު ކުރަމުންދާ ޢަލީ އާނިމްއެވެ.މުބާރާތުގެ 2 ވަނަ ހޯދާފައިވާތީ އިނާމެއްގެ ގޮތުން އާނިމްއަށް 15000 ރުފިޔާ...
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފައިނު ބްރާންޗަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ބްރާންޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، މި މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 3000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 20 އިންސައްތަ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފެނަކަ ހެޑް...
ރ. މަޑުއްވަރީ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަދި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ މުޙައްމަދު ސޯދިގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ސޯދިގާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން، ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ވަގުތީ ހުއްދައަކާއިއެކު ހުކުރު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މަޑުއްވަރީއަކީ ދީނަށް...