މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ފައިނު ބްރާންޗަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ބްރާންޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، މި މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 3000 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 20 އިންސައްތަ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފެނަކަ ހެޑް...
ރ. މަޑުއްވަރީ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައި މިއަދުގެ ހުކުރު ނަމާދު އެރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަދި މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ މުޙައްމަދު ސޯދިގު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ފަރާތުން ސޯދިގާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން، ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރަސްމީކޮށް ހުކުރު ކުރަން ފެށި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރިސޯޓްތަކުގައި ވަގުތީ ހުއްދައަކާއިއެކު ހުކުރު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.ސޯދިގު ވިދާޅުވީ، އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ މަޑުއްވަރީއަކީ ދީނަށް...
ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެކި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި،- ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް   bandeyripay.finance.gov.mv - ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން ebanking.bankofmaldives.com.mv/ zakaiy- ފަހިޕޭ އެޕް  fahipay.mv/zakat - ދިރާގު މައި އެކައުންޓް  https://t.co/qaB9H7asdZމިފަދަ ފަސޭހަ ގޮތްތައް މިކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މި ފަރުޟު އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެންމެހާ...