މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އެކި ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މިވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ފަސޭހަ ކަމާއިއެކު ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި،- ބަނޑޭރި ޕޯޓަލް   bandeyripay.finance.gov.mv - ބީ.އެމް.އެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން ebanking.bankofmaldives.com.mv/ zakaiy- ފަހިޕޭ އެޕް  fahipay.mv/zakat - ދިރާގު މައި އެކައުންޓް  https://t.co/qaB9H7asdZމިފަދަ ފަސޭހަ ގޮތްތައް މިކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މި ފަރުޟު އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އެންމެހާ...
ރ. މީދޫ ޕެޝަންވިލާ، އަބްދުﷲ ފަޔާޒްއަކީ ލޯބި އާއިލާއެއް ބިނާކުރަމުން އައި ހުނަރުވެރި އެންމެންނާއި ގުޅޭ ޒުވާނެކެވެ. ރ. މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ވަޒީފާއަދާ ކުރަމުން އައި ފަޔާޒުގެ ހަޔާތަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކިޑްނީ ބަލީގެ ސަބަބުން މިހާރުވަނީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފައެވެ. ފަޔާޒްގެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެފައިވާކަން އެނގިފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަސްތެރޭ ނޭވާ ހާސްވެގެން މީދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒަށް ދެއްކުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް...
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ މިއަދަށް 40 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށާ ދެން މިކަމަށްޓަކައި  އާދަމް ޝަރީފްގެ...