މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ މިއަދަށް 40 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ޚިދުމަތަށް ރައީސް ނަޝީދު ތަޢުރީފު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މިއަދަކީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް މި ދިވެހި ދަޢުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 40 އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ކަމަށާ ދެން މިކަމަށްޓަކައި  އާދަމް ޝަރީފްގެ...
ފައިނު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 25 ބައިވެރިޔަކު ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިން...
ފެނަކަ ފައިނު ބްރާންޗަށް ޓެކްނީޝަނަކާއި ލޭބަރެއްގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ޓެކްނީޝަންގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި، 3000 ރުފިޔާ، ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %30، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %20 އަދި އިތުރުގަޑިއަށް މުސާރައިގެ %50 ލިބެއެވެ. ލޭބަރގެ މަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ، 2800 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ %30، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ...