މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވި 18 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަގުބައްތި ދަނޑިއަކުން ކަރަންޓް ލީކުވެފައިވަނިކޮށް އޭގައި 2 ކުއްޖަކުޖެހި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 ގައެވެ.އެ ހާދިސާގައި ބޮޑު އަނިޔާއެއްވި 18 އަހަރުގެ އަތީކު އަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ފޮނުވާލިއެވެ.އަދި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ވެންޓިލޭޓަރުގައެވެ. އޭނާގެ...
މޫދު ޓްރޭނިންގ އެއްގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް ހަމަލާދިނުމުން އެމަޖެންސީގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރ. އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހިނގި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ނިއުލައިފް، މުޙައްމަދު ޒައިދާން އެވެ. ޒައިދާން ނިޔާވީ، އެމްއެންޑީއެފް ލ. ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގި މޫދު ޓްރޭނިންގއެއްގައި މޫދުގައި އުޅެނިކޮށް މިޔަރެއް އޭނާގެ ފަޔަށް ހަމަލާ ދީގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލޭ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ބޭރުވެގެން ކަމަށް މައުލޫމާތު...
އެމްއެންޑީއެފް ލ. ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ މޫދު ޓްރޭނިންގއެއްގައި އުޅެނިކޮށް އުނގޫފާރަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާނަކަށް މިޔަރެއް ހަމަލާދީފިއެވެ. މިއަދު ހިނގި މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ ރ. އުނގޫފާރު ނިއުލައިފް، މުޙައްމަދު ޒައިދާން އަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ފަލަމަސްގަނޑުން ބޮޑުބަޔަކަށް މިޔަރު ވަނީ ހަމަލާދީފައެވެ. އަދި އެމަޖެންސީގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ އާއިލާއިން ލ. އަތޮޅަށް ފުރުމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.