މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އުނގޫފާރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުން ލަސްވަމުން ދާތީ އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވާ ސަބަބެއް އޮޅުންފިލުވުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނޯޓިސްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އުނގޫފާރުގެ ބިން ހިއްކުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވައުދެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނި އެމްޓީސީސީއާއި ކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވިފައި...
ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން އެމަހު ރ. އުނގޫފާރުގެ ގޭބިސީތަކުގެ ކަރަންޓްފީ މައާފު ކޮށްދޭން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލް މެންބަރު މުނީޒް މޫސާ ފޭސްބޫކްގައި މިއަދު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނިމުނު އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަކޭ އެއްގޮތައް މި ރަމަޟާންމަހު ވެސް އުނގޫފާރުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަަށެވެ. ކަރަންޓް ބިލު މައާފު ކޮށްދޭން ނިންމީ 1އެޕްރީލް...
ރ. އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިން ހާލަތުން ނަގައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން އެ ރަށް މޮނިޓަރިންއިން ނަގާފައިވަނީ އެ ރަށުގައި ކޮވިޑް19 އޮތް މިންވަރު ބެލުމަށް ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. އުނގޫފާރު މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ މީގެ 3 ހަފްތާކުރިން 16 ޖަނަވަރީގައެވެ. އެހެންކަމުން މިވަގުތު ރ. އަތޮޅުގައި މޮނިޓަރިންގައި އޮތީ ކިނޮޅަސް، އިނގުރައިދޫ އަދި އަލިފުއްޓެވެ.