މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:45
ފަތިސް
05:02
05:05
އިރުއަރާ
06:13
06:16
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:31
15:35
މަޣްރިބް
18:21
18:23
ޢިޝާ
19:32
19:34
ރ. އުނގޫފާރުގައި މަސްފެންގަޑަށް ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓި ހާލުދެރަވެގެން ފަރުވާދެމުން އެބަދެއެވެ. މި ކުއްޖާއަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.  ފެންގަނޑަށް ވެއްޓިފައިވަނީ 2 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިކުއްޖާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުންނެވެ. މި ކުއްޖާއަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުން ދަނީ އައިސީޔޫގައެވެ. އެ ކުއްޖާ ވެއްޓުނީ އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ހުންނަ މަސްފެންގަނޑަކަށް ކަމަށާއި، ބިމުން މައްޗަށް ދެ ފޫޓުގެ އުސްމިން ހުންނަ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ އެ...
މި މަޝްރޫޢުއާއި ޙަވާލު ވެފައިވާ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބުނެފައިވަނީ، މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތުގެ %46 އާއި ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ %45 ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 16،488 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ތާރުއެޅުމާއި، 16،488 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި އޭބީސީ ފަށަލަ އެޅުމާއި، 16،488 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ސަބްގްރޭޑް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ފެންހިންދާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް ހިމެނޭ ކަމަށްވެސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބުނެފައިވެއެވެ.  އުނގޫފާރު...
އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އެރިޔާ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮަށްދީފިއެވެ. އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، މި މަސައްކަތަކީ، އިޖުތިމާޢީ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ޕްލޭ އޭރިޔާއަށް ވެލިއަޅައި ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، 95 ފޫޓް 55 ފޫޓްގެފޫޓް ސަރަޙައްދެއް ލެވެލްކޮށް ކޮމްޕެކްޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިސްނެގުމާއިއެކު...