މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
" އާޒިމަށް ކޮންކަމެއްތަ؟ އަހަންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް.؟ " ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލުމަށްފަހު ނީނާ ބުނެލިއެވެ. އަހަންނަކީ އާޒިމް އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ މީހެއް ނޫނެއްނު؟ އަހަންނާއި އާޒިމް ކައިވެނި ކޮށްގެން ތިއުޅެނީ ނަމަކަށް ނޫންތަ؟ އެހެންވީމާ އަހަންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްވިޔަސް އާޒިމަށް އެއީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަހަރެން ނުދެކެން" ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުގައިވާ މުތީތަކެއްފަދަ ކަރުތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުން ނީނާ ބުނެލިއެވެ. ފުރަތަމަ...
އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމެވެ. އެހިޔާލުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ މޫނަކާއިއެކު އާޒިމް ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އާޒިމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއާއި ކައިރިވެލާފައި ރަނގަޅަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެލައިގެން އިން ނީނާ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން ފެނިފައި އާޒިމްގެ ހިތަށް ގުޑުން އަރައިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ނީނާ އަޅައިގެން އިން މަޑުމުށި...
އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނީނާއާއި ދިމާލަށް ކިޔާލުމަށްފަހު އާޒިމް އެދިޔައީ ކޮންފަދަ ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. "ދެރަވަނީ އާޒިމް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހިތާމަ ކުރިމަތިވަނީ އާޒިމަށް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމްގެ ތޫނު ބަސްތަކުން ނީނާގެ ހިތް ޒަޚަމްވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ވެސް އިންސާނެކެވެ. ހަރު ހިލަގަނޑެއް ނޫނެކެވެ. މި ނޫންގޮތެއް އޭނާއަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމާއި ދިމާނުވިނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ މިހުރިހާ ޝަކުވާތައް ހިތާއި ކުރަމުން ގިސްލަގިސްލާފައި ނީނާ ރޮނީއެވެ....