މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ބަނޑުގައި ގަރުބަގަތީސްސުރެ ވިހަންވަންދެން މައިން އުފުލާ ވޭނާއި، ކޮންމެ ވަގުތަކީ މީހަކަށް ދުލުން ބަޔާންކޮށްދޭން ދަތިވޭނެކެވެ. ވެވޭ އެހާމެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއެކެވެ. މައިންގެ ދަރަޖައަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ވަރަށް މަތިވެރި މަޤާމެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ މަންމައަކީ ކާފިރެއްކަމުގައި ވިޔަސް މަންމައަށް ހެޔޮކޮން ހިތުމަށް އިސްލާމްދީނުގައި އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް ދަރިންތޯ މައިންބަފައިންގެ ހައްޤުތައް އަދާކުރަނީ، މިއީ މިއަދު ހުރިހާ އެންމެންވެސް ނަފްސު ހިސާބުކޮށްލަންޖެހޭ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެކެވެ....
ސައިކަލު ޕާކް ކޮށްފައި އަޒީމް ހިނގައިގަތީ ނިހާދުއަށް ގުޅަމުންނެވެ. ކަންފަތުގައި ފޯނު ޖަހައިގެން ހުރެ މަގުގެ ދެފަރާތަށް ބޯހޫރަމުން މަގަށް ނިކުތް އަޒީމް ވިއްސައިގެން ދިޔައީ ބާރު ދުވެލީގައި އައި ސައިކަލެއްގައި ޖެހިފައެވެ. މާދުރަށް ވިއްސައިގެން ގޮސް ޖެހުނުއިރު، ވަށައިގެން މީހުންތައް ހުއްޓުން އަރާފައި ތިއްބެވެ. ގެއިން ނިކުތް ނިހާދަށް އެމަންޒަރު ފެނި ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ޒައިނަބުގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ދިޔައީ ގަދަވަމުންނެވެ. އޭނާއަށް ވިސްނުނު ގޮތުގައި އަޒީމް އައީ...
މުޅި ދުވަހު އަޒީމްއަށް އިނދެވުނީ ޒައިނާ ބުނި ބަސްތަކާއިމެދު ވިސްނާށެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި އެއީ ރަނގަޅު ނިންމުމެކެވެ. ސާރާފަދަ ކުއްޖެއްގެ ޙަޔާތް އުޖާލާ ކުރުމަށް އެފަދަ ފުރުޞަތެއް މުހިންމެވެ. ޒައިނާގެ ކަންތައްތައް ކޮށްލައިދީ ހަދަން ސާރާއަކީ ރަނގަޅު ކުއްޖެއްކަން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހުދު ޒައިނާއަށްވެސް ފާހަގަ ވެއްޖެއެވެ. އަދި އެއީ ސާރާއަށް އާމްދަނީއެއްވެސް ހޯދޭނެ މަގެއްތާއެވެ! ކިޔަވައި، ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ މީހަކަށްވުމަށް ސާރާއަށް...