މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
މާތް ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ބޮޑުކަމުން އެކަންކަން ގުނާ އަދަދުކުރުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. " ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފުޅު" މިމަޢުޟޫއަށް އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް ރަޙުމްނުކުރާވަރަށް ﷲ އެއިލާޙްގެ އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމް ކުރާކަމާއި އަދި އެރަޙްމަތް ޢައްމުގެ ޝާމިލްވެގެންވާކަމުގައެވެ.ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މިސާލުދައްކަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ﷲގެ އަޅަކު ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ ޖަޒާދެއްވާނީ...
މުޅިދުނިޔެ މިވަގުތު ތަޙައްމަލު ކުރަމުން މިދާ ދަތި، އުނދަގޫ ޙާލަތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގެ އިންސާނުން ދެކިފައިނުވާ ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްކަމާއި މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ވަބާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާޤިއަށް އެދޭ ޙާލު ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލާއްވައިފިއެވެ. އެންމެ 4 ޞަފްހާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މިކުރު ޚުޠުބާގައިވަނީ ތިމާއާއި، ތިމާގެ އަޙުލުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ ފަރުދީ...
އާޚިރަތް ދުވަހާއިމެދު ގިނަގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ވަރަށް ގިނައިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައިފިއެވެ. "ތިމާކުޅަ ޢަމަލު ތިމާދެކޭނެ ދުވަސް" މިމަޢުޟޫއަށް މިއަދު އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައިވަނީ އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމަކީ އީމާންކަމުގެ ރުކުނެއް ކަމާއި އެރުކުނުގެ ކޮބައިކަން ވަރަށް ތަފްޞީލްކޮށް ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު، އެދުވަސްވަނީ ސިއްރު ކުރެވިގެންކަމާއި އެކަން ދެނެވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނީ އަހަހުށި ﷲ ތަޢާލާކަމާއި، އެދުވަހަކީ ވަރަށް ކައިރީގައިވާ ދުވަހެއް ކަމުގައި ވެސްވަނީ ހަނދާން...