މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35

ރިޕޯޓް

ޤައުމީ ސަލާމަކީ ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކުގައި ކިޔަން ހަދާފައި އޮންނަ ޚާއްޞަ ލަވައެވެ. އެ ލަވައިގައި އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތާއި އަޤީދާއާއި އެ ބައެއްގެ ޢަޒުމް ބަޔާންކޮށްދީފައި ހުރެއެވެ....

މުނިފޫހިފިލުވުން

ވިޔަފާރި

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން،...

ގެލަރީ

1 week ago

ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިން ޖެހުން މިއަދު ފައިނުގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއަދު ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ، ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށާއި، ހިނަވާކަފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ފްރޮންޓްލައިންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު