މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
  • ފައިނު ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ އިން 
  • މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓް ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ފައިނުގެ 331 މީހުން
  • މީގެ ތެރެއިން 60 މީހުންނަކީ މާލޭގައި ވޯޓްލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް

ރިޕޯޓް

ވޯޓަކީ ތިމާއަށް ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވާ ތިމާގެ ޙައްޤެކެވެ. އެ މިނިވަން ކަމަށް ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބާރުފޯރުވިޔަ ނުދޭށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި...

މުނިފޫހިފިލުވުން

ވިޔަފާރި

ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން،...

ގެލަރީ

3 weeks ago

ކިނޮޅަހަކީ ވޮލީގެ ރަށެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކިނޮޅަސް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޤާއިމްކުރި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މި ވޮލީ ކޯޓުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވަނީ، ކިނޮޅަހުގެ ޒުވާނުންނެވެ. މި ވޮލީކޯޓް ވެގެންދާނީ މި ސަރަޙައްދުގައިވެސް އޮތް އެންމެ ފުރިހަމަ ވޮލީ ކޯޓަށެވެ. ފޮޓޯތައް- މުޙައްމަދު ޠާހިރު