މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10

ރިޕޯޓް

ޤައުމީ ސަލާމަކީ ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކުގައި ކިޔަން ހަދާފައި އޮންނަ ޚާއްޞަ ލަވައެވެ. އެ ލަވައިގައި އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތާއި އަޤީދާއާއި އެ ބައެއްގެ ޢަޒުމް ބަޔާންކޮށްދީފައި ހުރެއެވެ....

މުނިފޫހިފިލުވުން

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެތަރިން ކަމަށްވާ ޓައިގަރ ޝްރޮފް އާއި ދިޝާ ޕަޓާނީ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. އެތައްބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މި ދެ ތަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ރ....

ވިޔަފާރި

ގެލަރީ

2 months ago

ރ. ކިނޮޅަހަކީ މީގެ ކުރިން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަމުން އައި ރަށެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވާ ރައްޔިތުންތަކެއް އުޅޭ ރަށެކެވެ. މި ފޮޓޯތަކުން، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އިޤްތިސާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެރަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިންތަކުގައި އެރަށު ދަނޑުވެރިން ކޮށްފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތް ފެނިގެންދާނެއެވެ. ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު