މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޤުދުރަތީ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ޤައުމު އުފެދިފައިވާ ގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ކަނޑުމަގުންނެވެ. ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އެކި ސިފަސިފައިގައި ހުންނަ އުޅަނދު ފަހަރުގައި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދަންވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ޖެހެނީ ކައިރީގައި އޮންނަ އަވަށްޓެރި ރަށަކަށް ދާށެވެ. އެގޮތުން ދަތުރުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީއްސުރެ ދިވެހިންނަކީ ކަނޑަށް ވަރަށްފަރިތަ ބައެކެވެ. ފަތަންނުދަންނަ މީހަކު މަދެވެ. ނަމަވެސް، ފަތަން އެނގުމަކީ އަދި ހުރިހާ ކަމެއްގެ...
މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަޑުއިވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުދިންގެ އަޙްލާޤް ގޯސްވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އުމުރާއި ނުގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ވާހަކައެވެ. ދަރިން މައިންބަފައިންނަށް އަޅާނުލާ ވާހަކައެވެ. ކުށުގެ ވެށީގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޅަ ދަރިން ބެދެވިދާ ވާހަކައެވެ. މި ވާހަކަތައް މިހެން ދެކެވޭއިރު އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވާން މެދުވެރިވެދާނެ ސަބަބުތަކާއިމެދު ވިސްނާލަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތައް މީހުންތޯއެވެ؟ މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ....
ކޮވިޑް19 ދުނިޔެއިން ފެނިގެން ދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅެވެ. އަދި މި ބަލިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް ހިސާބުގައި ރާއްޖެއަށްވެސް ފެތުރިފައެވެ. މިބަލި ފުރަތަމަ ފެތުރިގެން އައިއިރު، ސަރުކާރުން ދިޔައީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. ހެލްތް ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމް ކުރުމާއި ޓެސްޓް ކުރާ މެޝިންތައް ގެނައުމާއި ވެންޓިލޭޓަރުތައްވެސް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 ރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއެވެ. ސުވާލަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމް...