މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލާ ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ. ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ތިމާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްތޯ ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ ކާމިޔާބު އަހަރެކޭތޯއެވެ. ތިޔަ ވިސްނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ޖެހި ސަކަރާތާއި ނެގި މަޖަލަކީ އެއަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމި ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަދި ތިބާގެ ވިސްނުން ތިހުރީ ތިބާގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ބާއްޖަވެެރި ވާނެ މަގެއްގައެއް ނޫނެވެ. ފާއިތުވި...
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުން ފެށީއްސުރެ ވެސް ރ. އަތޮޅަކީ އެންމެ ގަވާއިދުން ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރާ އެއް އަތޮޅެވެ. މަދު ދުވަހެއްގައި މެނުވީ ދަތުރު ކެންސަލް ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާތީ ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. މި ފެރީގެ ހިދުމަތަކީ، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް، ރައްޓެހިންނަށް، އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހާއަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުވާލަން...
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނާ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް ފަޅާއަރައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހާއްސަ ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދުގެ އިތުރުން މާލިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި ވެސް ހިލާފަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ.މިގޮތުން، މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް...