މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.ސީ އަދި އެސް.އެސް.ސީ އިމްތިޙާނަށް މިވަނީ ދާދި ކުޑަތަންވެފައެވެ. ކޮވިޑް19 ގެ މި ދަތި ޙާލަތުގައިވެސް އެތައް ގޮންޖެހުމަކާއި ދަތިތަކާއިއެކު ސްކޫލްތަކުން އަންނަނީ މި ދެ އިމްތިޙާނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބުރަކޮށް ކުރަމުންނެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާއި ޚިލާފަށް، މި އިންތިޙާނުވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ލަސްވެފައެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކެނޑުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ޖެހުންވެގެން ދިޔައީ ފިލާވަޅުތައް ދަސްކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވި...
ވޯޓަކީ ތިމާއަށް ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވާ ތިމާގެ ޙައްޤެކެވެ. އެ މިނިވަން ކަމަށް ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބާރުފޯރުވިޔަ ނުދޭށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓު ދޭން ވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލް އަދި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާއަށެވެ. އެންމެންނަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހާ އަކީ އެކަކު ކަމުގާ ނުވެދާނެއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ޤާބިލްކަން ވަޒަން...
ޖިންސީ އަނިޔާ އަކީ މިއަދަކު، އިއްޔެއަކު އުފަންވެގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ. ޒަމާނުއްސުރެ މުޖުތަމަޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާއެކެވެ. އެހެން ކަމުން މިމައްސަލައިގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް ތަންކޮޅެއް ފުންކޮން ފީނާލަމާ ހިނގާށެވެ. އަނިޔާއަކަށް ވަނީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯއެވެ؟ މީހާ ރޮލާ ކާލީމާ ހެއްޔެވެ؟ ޤާނޫނު އަސާސީގައި އަނިޔާ އާއި ގޯނާވެސް ތަފާތެވެ. އެހެނަސް، ނުރުހުމުގައި ކުރެވޭ މިފަދަ އެންމެހާ ކަމަކީވެސް ދީނިގޮތުން ބަލާއިރު ބޮޑެތި ކުށްތަކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިންގެ...