މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުން ފެށީއްސުރެ ވެސް ރ. އަތޮޅަކީ އެންމެ ގަވާއިދުން ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރާ އެއް އަތޮޅެވެ. މަދު ދުވަހެއްގައި މެނުވީ ދަތުރު ކެންސަލް ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާތީ ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. މި ފެރީގެ ހިދުމަތަކީ، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް، ރައްޓެހިންނަށް، އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހާއަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުވާލަން...
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނާ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް ފަޅާއަރައިފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހާއްސަ ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދުގެ އިތުރުން މާލިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި ވެސް ހިލާފަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ.މިގޮތުން، މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް...
"މީގެ ދުވަސްގަނޑެއް ކުރިންނެވެ. އަޙްމަދު ޒާއިދު އަޅުގަނޑާ އާންމުކޮށް ބައްދަލުވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތުގައި ހީސަމާސާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ފޮޓޯއެއްގައި އެހެންމީހެއްގެ މިކަހަލަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން ޒާއިދުވެސް މިގޮތަށް ފެންނަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. މިއަދު އެވަނީ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުންގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ޒާއިދުއަށް ކައުންސިލްގެ އަދި ރައްޔިތުންގެ ޝަރަފުވެރިކަން ދެވިފައެވެ" މިއީ މުޅިން އަލަށް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ...