މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ޤައުމީ ސަލާމަކީ ޤައުމީ މުނާސަބަތުތަކުގައި ކިޔަން ހަދާފައި އޮންނަ ޚާއްޞަ ލަވައެވެ. އެ ލަވައިގައި އެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމިއްޔަތާއި އަޤީދާއާއި އެ ބައެއްގެ ޢަޒުމް ބަޔާންކޮށްދީފައި ހުރެއެވެ. ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ ޤައުމީ ސަލާމްތަކުގެ ރާގާއި ޅެން ނުވަތަ ލަވަ ހުންނަނީ ޖޯޝާއި ފޯރީގައި ކިޔާލެވޭ ގޮތަށެވެ. ޤައުމީ ސަލާމަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަ އަދި އެ ލަވައަށް އިޙްތިރާމް ކުރާ އަދި ޤާނޫނީ ގޮތުންވެސް އިޙްތިރާމް ކުރަންޖެހޭ...
ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ރ. އިނގުރައިދޫން ދޫކުރި ދަނޑުބިންތަކުގައި ދަނޑުވެރިކަން ފަށައިފިއެވެ. ބިމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތި ވެފައިވާ ރަށެއްނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން ދޫކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކުރި ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން 148 ދަނޑުބިމެއް ވަނީ ދޫކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޙަސަން އާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ވިދާޅުވީ، ދަނޑުބިމަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި...
ފައިނަކީ ރ. އަތޮޅުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެވެ. ފައިނުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބަންޑާރަ ގޯތި އެންމެފަހުން ދޫކޮށްފައިވަނީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެއަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ގޯއްޗަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިގޯތިތަކަށް އެދި 54 ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކާއި...