މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ނެޓް

އާ އަހަރަކާއި ކުރިމަތިލާ ހިނދު!

ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ކިހިނެއްތޯ ހިތާހިތާ ސުވާލުކޮށްލާ ވަޒަން ކޮށްލާށެވެ. ޙަޔާތުން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އަހަރަކީ ތިމާއަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއްތޯ ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟

ކާމިޔާބު އަހަރެކޭތޯއެވެ. ތިޔަ ވިސްނީ ކޮން ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު ޖެހި ސަކަރާތާއި ނެގި މަޖަލަކީ އެއަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމި ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ އަދި ތިބާގެ ވިސްނުން ތިހުރީ ތިބާގެ ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރު ބާއްޖަވެެރި ވާނެ މަގެއްގައެއް ނޫނެވެ. 

ފާއިތުވި އަހަރު އެޅުނީ ކިތައް ނަމާދު ހެއްޔެވެ؟ ކުރެވުނީ ކިތަށް ނަމާދު ހެއްޔެވެ؟ ޤުރުއާންގެ އާޔަތެއް ކިޔާލެވުނީ ކިތައް ފަހަރު ހެއްޔެވެ؟ ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް އެހީތެރިކަމެއް ދެވުނީ ކިތައް ފަހަރު ހެއްޔެވެ؟ 

ތޮއްޖެހިފައިވާ މި ދިރިއުޅުމުން ވަގުތުކޮޅެއް ހުސްކޮށްލާ މި ސުވާލުތަކާއިމެދު ވިސްނާލާށެވެ. އޭރުން ތިބާގެ ފާއިތުވި އަހަރު ހޭދަވީ ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތެއްގައިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވަޒަންކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އަދި މިފެށުނު އައު އަހަރަކީ ބާއްޖަވެރި އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އާ އަޒުމެއް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. 

މިފެށޭ އަހަރަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ދުވަސްތަކުން ބޭކާރުވެގެންދާ އަހަރަކަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ އެތަށް ކަމެއް އެބަވެއެވެ. 

މިފެށުނު އަހަރަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ބާއްޖަވެރި އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އިސްލާމީ ރިވެތި އުޞޫލުތަކާއި އަޅުކަންތަކުގައި ސާބިތުވެ ތިބެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމާ ހިނގާށެވެ. ކުރިން ކުރެވުނު ގޯސް ކަންތައްތައް ހަނދާން ނައްތާލުމަށްފަހު އައު ފެށުމަކުން ފަށަމާ ހިނގާށެވެ. ކޮންމެވެސް ރަނގަޅު ލަނޑުދަނޑިއެއް ކަނޑައަޅަމާ ހިނގާށެވެ. 

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަޒުމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ މާދަމާ އުޖާލާ ވާނެކަމާއިމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ