މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަވަސް

ތިންވަނަ ފަހަރަށް ޕެޓްރޯލްގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި، ހެޔޮނުވަނީ ލޯންޗް ފެރީ ޓިކެޓުގެ އަގު

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށުން މާލޭ ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ނިޒާމަކީ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ހައިސްޕީޑް ފެރީތައް އޮޕަރޭޓު ކުރާއިރު އެ ފެރީތަކަކީ މިހާރު ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ވެސް އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅިފައިވާ އަސާސީ ހިދުމަތަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

ހަމައެކަނި ރ. އަތޮޅަށް ބެލިޔަސް މިވަގުތު ވެސް 4 ފެރީއެއް އޮޕަރޭޓު ކުރެއެވެ. މި ފެރީތަކަކީ ހަފްތާގެ ގިނަ ދުވަސްތަކުގައި ފުލްކޮށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކެވެ. 

ނަމަވެސް، ފެރީތައް އޮޕަރޭޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ޓިކެޓު ދޫކުރާ އަގުތަކަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާ ކަމެކެވެ. 

ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮވިޔަސް ޓިކެޓުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

މިއީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާއެކެވެ. އެކި ފަހަރުމަތިން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވާ ހަބަރު އިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ފެރީ ޓިކެޓުގެ އަގަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ރ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން އެގޮތަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު އެއްވެސް ވަރަކަށް ޓިކެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރާތަނެއް ނުފެނެއެވެ. 

މީގެ އަހަރުތަކެއްކުރިން ރ. އަތޮޅުން މާލެއަށް ދާނަމަ ޓިކެޓެއް ލިބެނީ 550 ރުފިޔާއަށެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑުގެ ދުވަސްވަރަށްފަހު ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުވުމުން 750 އަށް އެ އަދަދު ބޮޑު ކުރުމަށްފަހު މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގެ ރަށްރަށުން ދަތުރުކުރާނަމަ ޓިކެޓެއް ލިބެނީ ހަމަ އެ އަގަށެވެ. އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

ރީފަންޑު ލިބުމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް

ކަނޑުދަތުރުފަތުރަކީ މޫސުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ކަމަކަށްވާއިރު ފެރީ ޓިކެޓެއް ނެގުމަށްފަހު އެ ޓިކެޓުގައި ދަތުރު ނުކުރެވުނަސް ރިފަންޑު ލިބުމަކީ ވަރަށް ދަތިކަމެކެވެ. ބައެއް ފެރީތަކުން ރިފަންޑު އެއްވެސް ވަރަކަށް ނުލިބޭއިރު އަނެއްބައިފެރީތަކުން 24 ގަޑިއިރު ކުރިން ރިފަންޑަށް އެދިއްޖެނަމަ ޓިކެޓުގެ ދެބައިކޮށްފައި އެއްބައި ލިބޭގޮތް ހަމަޖައްސާފައި އޮވެއެވެ. 

ސަރުކާރުން މިކަން މޮނިޓަރ ކުރަންޖެހޭ

ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައިވާ މިފަދަ ހިދުމަތެއް ދެމުންދާގޮތް މޮނިޓަރ ކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަރުކާރުގެ އެކަމަށް ހާއްސަ މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއަކީ އެކިކަހަލަ ނަންނަމުގައި އުޅަނދުތަކުން ފީނެގުންކަމަށް ވާނަމަ އަދި އަގާއި ހިދުމަތްދޭ ގޮތް މޮނިޓަރ ކުރަނީ ހަމަކަނި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާނަމަ އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބޭނުމެއް އަތޮޅު ތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެބައޮތްތޯ މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އުފައްދާ ސުވާލެކެވެ. 

އެކި ފަހަރުމަތިން ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެ

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ ހެޔޮކޮށްފައެވެ. އަދި މިއަދު ވެސް ވަނީ އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައެވެ. މިއަދު އެސްޓީއޯއިން ބުނެފައިވަނީ ޑީސަލް ލިޓަރަކުން 0.70 އަދި ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން 0.35 ލާރި ހެޔޮކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ނަމަވެސް މިހެން އަންނަ ބަދަލުތަކާއިއެކު ފެރީ ޓިކެޓުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަނަމަ، އަގު ހެޔޮވާ ހެޔޮވުމުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ މަންފާއެއް އެބައޮތްތޯއެވެ. ހެޔޮވާ އަދަދު އެ ލިބެނީ ފެރީތައް އޮޕަރޭޓު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ ބޯނަސްއެއް ގޮތަށް ނޫންތޯއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
60%
ދެރަވި
20%
ހިނިއައި
20%
ރުޅިއައި

7 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ަވާނުވާ 2 weeks ago

ރ އަތޮޅު ފެރީ ދުއްްވަނީ ރނޑިން އެއަށްވުރެ މާ ދުރި އަތޮޅުތަކަށްވެސް އެއަށްވުރެ ހެޔޮކޮށް ދެވޭ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޕެޓްރޯލް 2 weeks ago

ލާރިނެތީޔާ ބޯޓުފަހަރުން ދަތުރުކޮށް ބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުމީހާ 2 weeks ago

ބަލަ ޕެޓްރޯލް އަގުހެއޮ ވިޔަސް އެހެން އެއްޗެހީގެ އަގު ބޮޑު ވަންޔާ އެއްވެސް މީހަކު ގެއްލުމުގަ އެކަމެއް ނުކުރާނެ، ދުވަހެއް ދުވަހެއް އެއްޗެހީގެ އަގު ބޮޑު ވަމުން ދަނީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

÷ޕޕ 2 weeks ago

އެއްގަހަރާ މުއްސަދިވާން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ގަމާރު 2 weeks ago

މީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި. އެމީހުން ލާރި. ޓެކްސީ އެއީ ސަރުކާރުން ދޭ އެއްޗެއް ދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސަންޕަ 2 weeks ago

ގައުމުގެ ހާލަތު....އަހަރެމެން ރައްޔިތުންވީ އިދަޖެހެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަތޮޅުތެރޭ މީހާ 2 weeks ago

ފެރީ ޓިކެޓް އަގު ބޮގުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ފެރީގެ ކަައްޕި ގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރޭ. އެހެންވީމާ އަދި ޕެޓްރޯލް އަގުހެޔޮވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިހިނެއް މުސާރަ ދައްކޮށްފަ ޓިކެޓްވެސް ދަށްކުރާނީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ