މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ކިނޮޅަހުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، މިދިޔަ މަހު 25 ގައި ހޯމް ކަރަންޓީނަށް އެރަށަށް އައި ފަރާތެކެވެ. ކިނޮޅަހު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އޮފިސަރ މުޙައްމަދު އާމިރު ވިދާޅުވީ، ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާއި ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވަނީ އެމީހާއާއިއެކު ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިތުރު ދެ މީހެކެވެ. އަދި މި ނޫން އިތުރު މީހަކު ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ވާކަމަކަށް...
ރ. ކިނޮޅަހު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން ކަމަށެވެ.ކިނޮޅަހުގައި މިހާރު ހަދާފައިވާ ބަނދަރަކީ ރައީސް މަޢުމޫންގެ ދައުރުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކޮށް، ރައީސް ނަޝީދުގެ ދައުރުގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް ނިންމާފައިވާ ބަނދަރެކެވެ. ނަމަވެސް، ބަނދަރަށް ވެލިވަދެ ބަނދަރަށް ވަދެނިކުތުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައެވެ.
ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ކައުންސިލަކަށް ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް ހޮވިއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އާންމު ކުރެއްވި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް ތަކުގެ ޕާފޯމަންސް އިންޑެކްސްގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު، ރ. އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލެވެ. 2 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ފައިނު ކައުންސިލެވެ. އަދި 3 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ ރ. ވާދޫ ކައުންސިލެވެ. މުޅި ރާއްޖެއިން ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ރޭންކިންގައިވެސް ރ. އަތޮޅުން އެންމެ...