މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފައިނު ސްކޫލްގެ އޯލެވެލް ކައުންޓްޑައުން ޖަލްސާ މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލްގައި އޮތް މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މިރޭގެ ޖަލްސާގައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ވަނީ، މިއަހަރު އޯލެވެލް އިމްތިޙާނުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ. އަދި ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި ފައިނު ސްކޫލުން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ދަރިވަރުންގެ ކާމިޔާބީއަށްޓަކައި ރަށުގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތައް އަދި ޚާއްޞަކޮށް...
ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިނު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2014/18 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2014/19 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން...
ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ފައިނު ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދާއިމީ މި މަޤާމުގެ މުސާރަ އަކީ، -/7070 ރުފިޔާއާއި -/10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުކަމަށެވެ. މަޤާމްގެ ޝަރުތުތަކާއި، ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ރ. ފައިނު ސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ www.csc.gov.mv ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ...