މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ސްކޫލަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ހަރަކާތްތަކެއް މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ދުވަސް ފަށާފައިވަނީ މުދައްރިސުންނާއި ދަރިވަރުން ފަތިސް ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމާއިއެކުއެވެ. އެއަށްފަހު މިއަދުވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ތީމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ، "މައި ފިއުޗަރ ސްކޫލް" އެވެ. މިއަދުގެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ، މި ހަފްތާގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ފައިނު ސްކޫލް ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް...
ފައިނު ސްކޫލް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ހިމެނޭ މުބާރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޓްރޮފީއާއި މެޑަލް ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން މިއަހަރު ވެސް އެސްކޫލަށް ހަދިޔާ ކޮށްދިއެވެ. މިތަކެތި އެސްކޫލާއި ޙަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، އިއްޔެ ފައިނު ސްކޫލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސަލާމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، މިއީ، ވަރަށްވެސް މުހިންމު މަޤްޞަދެއްގައި ވެދެވުނު އެހީއެއްކަމަށާއި މިކަމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، މިމުބާރާތްތަކަކީ ފޯރިގަދަ، އަދި ކާމިޔާބު މުބާރާތްތަކަކަށް ހެދުންކަމަށެވެ....
ފައިނު ސްކޫލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ސްކޫލްގައި އިމާރާތް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 3 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް މި ހިނގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ޓެންޑާ ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފިއެވެ. ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓުތައް ގެނެސްދިނުމަށް ރައީސް އޮފީހުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އައިލްސް ވެބްސައިޓުގައި މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ، ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތުގެ ޑިޒައިނިން...