މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ، ދީނީ އިޖުތިމާއީ އެންމެ ބޮޑު ހަރަކާތް ’ސަލަފް ރިޙްލާ‘ މިރޭ ފަށާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދައުވަތުގެ މައިދާނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްއާއި ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް އެކި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ.15 ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި، އެކި ދާއިރާގެ ފުންނާބު...
ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޕްރޮގްރާމް ކަމަށްވާ ”ރިޙްލާ“ ރ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ތަފާތު އެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކާއެކު ރިޙްލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 6 ން 9 އަށެވެ. މި ޕްރޮގުރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ރ. މީދޫ އުއްމީދު، ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ލެންޓާން އަދި ރ. އުނގޫފާރުގެ ކުލަބު ޔޫތު ސްޓަރ އާއި ގުޅިގެންނެވެ.ގިނަ ހަރަކާތްތަކަކާއެކު ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް...
"އިސްލާމްދީނަކީ ޙަލާލުގޮތުގައި ތަނަވަސްކަން ހޯދުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއް"ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިޔަފާރީގައި މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ގޮވާލައްވާފިއެވެ. ބާޠިލްގޮތުގައި މުދާހޯދުން މަނާކުރައްވާފައިވާކަމާއި އެކަމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންކަންކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މީސްތަކުންނަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މުދާ ބާޒާރަށްނުނެރި އެމުދަލުގެ އަގޮބޮޑުވުމުން ބާޒާރަށްނެރި މުދާވިއްކުމަކީ އިޙްތިކާރުކުރުންކަމާއި އެއީ ފާފައެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ދީން ހުއްދަނުކުރާ މަގުތަކުން މުދާ ހޯދުމުން ދުރުހެލިވުމަށްވެސްވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.  މިނެކިރުމުގައި...