މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ހިޖުރީގޮތުން މިހިނގާ ރަބީޢުލްއާޚިރުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހަކީ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު ލިބިގެންދިޔަ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރާ މަސްކަމުގައި ބަޔާންކޮށް މިމަތިވެރި ހިދާޔަތު ލިބުނީ މީގެ 800 އަހަރުކުރިން މިކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފިއެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ ނިޢުމަތަކީ މާތް ﷲ ބަޔަކަށް ދެއްވާނެ އެންމެބޮޑު ނިޢުމަތްކަމާއި އެކަމަށް އަބަދާއިއަބަދު ޝުކުރުވެރި ވާންޖެހޭ ކަންކަންކަމާއި ޖާހިލުކަމާއި ޝިރުކުން ސަލާމަތްވީތީ އާއި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ނަސީބު މިންވަރު ވެގެންދަނީ މިދީނުގެ...
ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މާދަމާރޭ ރ. މީދޫގައި ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. " ކަށްވަޅުގެ ފުރަތަމަރޭ" މި މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާޙުންނެވެ. މި މުހިންމު މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުސް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2020 ނޮވެމްބަރ 20 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އެރަށު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައެވެ. 
ނަޞްރާއި ނަސީބަކީ މާތްﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން ތެދުވެރި، އިޚްލާޞްތެރި މުއުމިނުތަކުންނަށް ދެއްވާ ބޮޑުވެގެންވާ ނިޢުމަތެއް ކަމުގައްޔާއި އަދިއެއީ ދީން ﷲގެ ދީން ޤާއިމް ކުރުމުންނާއި އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތް ތަންފީޒު ކުރުމާއި ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ﷺގެ ސުންނަތަށް ތަބަޢުވުމުން ލިބޭ ނިޢުމަތެއް ކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ހަނދާން ކޮށްދީފިއެވެ. "ނަޞްރު ލިބޭނީ ﷲގެ ދީނަށް ނަޞްރުދީގެން" މިމަޢުޟޫއަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިއްވިގެންމިދިޔަ ޚުޠުބާގައި މުސްލިމުންނަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ...