މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
"އިސްލާމްދީނަކީ ޙަލާލުގޮތުގައި ތަނަވަސްކަން ހޯދުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއް"ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިޔަފާރީގައި މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ގޮވާލައްވާފިއެވެ. ބާޠިލްގޮތުގައި މުދާހޯދުން މަނާކުރައްވާފައިވާކަމާއި އެކަމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންކަންކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. މީސްތަކުންނަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މުދާ ބާޒާރަށްނުނެރި އެމުދަލުގެ އަގޮބޮޑުވުމުން ބާޒާރަށްނެރި މުދާވިއްކުމަކީ އިޙްތިކާރުކުރުންކަމާއި އެއީ ފާފައެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ދީން ހުއްދަނުކުރާ މަގުތަކުން މުދާ ހޯދުމުން ދުރުހެލިވުމަށްވެސްވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.  މިނެކިރުމުގައި...
އަހަރެމެން ވޭތިކުރަމުންމިދާ ޝަޢުބާން މަހަކީ އެމަހެއްގެ އެންމެ ގިނައިން ކީރިތި މާތް ނަބިއްޔާ ރޯދަ ހިއްޕެވި މަސްކަމާއި އެއީ ގިނަ މީސްތަކުން ހަނދާން ނައްތާލާފައިވާ މަހެއްކަމާއި ޝަޢުބާންމަހުގެ ފަހު 15ށް އެޅުމުން ސުންނަތް ރޯދަހިފުން ހުއްޓާލުމަށް ހަދީޘުން ޘާބިތުވާކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލައްވާފިއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި އިތުރަށް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވަނީ ޢާއްމުކޮށް ހޯމަ ބުރާސްފަތީގައި ރޯދަ ހިފާ މިހުންނާއި، ހަނދުމަހުން 13، 14، އަދި 15ގައި ރޯދަ ހިފާ މިހުންނާއި...
މާތް ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ބޮޑުކަމުން އެކަންކަން ގުނާ އަދަދުކުރުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. " ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފުޅު" މިމަޢުޟޫއަށް އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް ރަޙުމްނުކުރާވަރަށް ﷲ އެއިލާޙްގެ އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމް ކުރާކަމާއި އަދި އެރަޙްމަތް ޢައްމުގެ ޝާމިލްވެގެންވާކަމުގައެވެ.ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މިސާލުދައްކަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ﷲގެ އަޅަކު ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ ޖަޒާދެއްވާނީ...