މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
މާތް ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ބޮޑުކަމުން އެކަންކަން ގުނާ އަދަދުކުރުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ. " ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފުޅު" މިމަޢުޟޫއަށް އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް ރަޙުމްނުކުރާވަރަށް ﷲ އެއިލާޙްގެ އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމް ކުރާކަމާއި އަދި އެރަޙްމަތް ޢައްމުގެ ޝާމިލްވެގެންވާކަމުގައެވެ.ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މިސާލުދައްކަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ﷲގެ އަޅަކު ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ ޖަޒާދެއްވާނީ...
މުޅިދުނިޔެ މިވަގުތު ތަޙައްމަލު ކުރަމުން މިދާ ދަތި، އުނދަގޫ ޙާލަތަކީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގެ އިންސާނުން ދެކިފައިނުވާ ފަދަ ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްކަމާއި މިފަދަ ދުވަސްވަރެއްގައި ފެތުރެމުންދާ ވަބާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާޤިއަށް އެދޭ ޙާލު ސަބަބުތަކުގައި ހިފުމަށް މިއަދުގެ ޚުޠުބާގައި ގޮވާލާއްވައިފިއެވެ. އެންމެ 4 ޞަފްހާގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ މިކުރު ޚުޠުބާގައިވަނީ ތިމާއާއި، ތިމާގެ އަޙުލުންނާއި މުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ ފަރުދީ...
ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން މި ހުކުރުގައި 4 ޞަފްޙާގެ ކުރު ޚުޠުބާއެއް އިއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ހުކުރު ޚުޠުބާގައި 12 އާއި 15 ދެމެދުގެ ޞަފްޙާ ހިމެނިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޚުޠުބާތައް ކުރު ކުރުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނިންމާ އެގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ޚުޠުބާ ވިދާޅުވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި ހުކުރު ޚުޠުބާގެ މަޢުޟޫޢުއަކީ ތިމާއާއި އަނެކުންގެ މަސްލަޙަތަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ.