މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ނިންމާ ޓެސްޓް ހެދުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދިއިރު އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ނުވާކަން އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. 
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޫޞޫލުން ރ. އަތޮޅުގެ 2 ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ރަސްމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމާއި މާކުރަތުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައެވެ. އެގޮތުން ރަސްމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމްގެ މަސައްކަތްތައް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ މައިކްރޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި ކުންފުންޏާ މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، 24،990358.86 ރުފިޔާއަށް 570 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ...
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙުލޫފާއި، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، ދުވާފަރު ޒުވާނުންނާއި  ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ބައްދަލުވުމަކީ، ޒުވާނުން...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު