މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިނގުރައިދޫ ބްރާންޗަށް ސީނިއަރ އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ބްރާންޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، މި މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 3530 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 20 އިންސައްތަ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފެނަކަ...
މިނިވަންދުވަހާއި ޢީދުބަންދާ ގުޅިގެން ބަންދުވާ ދުވަސްތަކުގައި އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތްތައް އާންމު ކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ 18, 21، 24، 25، 28 އަދި 31 ގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންގުމުގައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން, މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތް ރަށްރަށުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ހާއްސަ ގަޑިތަކެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.އެގޮތުން، މޮނިޓަރިންގައިވާ ރަށްރަށުގެ ފަރާތްތަކަށް...
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅޭ ސަރަހައްދު ވަށާފާރު އުސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.   އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 01 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ސުކޫލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 04 އޮގަސްޓް ވާ ބުދަ...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު