މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފައިނު ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2014/18 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2014/19 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން...
ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އިން ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަރޑް އޭސީ ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސަލާމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އޭސީއެއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ބަލި މީހުން ތިބޭ ވާރޑް އެއަރކޯން ކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަލިމީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ވާރޑަށް ހަދިޔާ ކުރި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް...
ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ފައިނު ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދާއިމީ މި މަޤާމުގެ މުސާރަ އަކީ، -/7070 ރުފިޔާއާއި -/10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުކަމަށެވެ. މަޤާމްގެ ޝަރުތުތަކާއި، ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ރ. ފައިނު ސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ www.csc.gov.mv ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު