މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ހުޅުދުއްފާރުން އިތުރު 3 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވިދާޅުވީ، އެރަށުން އިތުރު 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި ފަރާތާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދެން ޕޮޒިވްވި 2 މީހުނަކީ ފުލޫ ކުލިނިކަށް ދެއްކި 2 މީހެއް ކަމަށެވެ.އެރަށުން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައިވާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން މިހާރު ވަނީ...
ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީން ކުރާ މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް އިތުރު ކޮށްފިއެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައިވަނީ، ކަރަންޓީން މުއްދަތު 14 ދުވަހަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ހޭދަ ކުރަންޖެހޭނީ ކިތައް ދުވަސްކަމެއް އެޗް.ޕީ.އޭއިން ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. 
ހުޅުދުއްފާރުން ކޮވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހުޅުދުއްފާރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ ސްކޫލް ދަރިވަރެކެވެ. މި ކުއްޖާ ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގިފައިވަނީ ފުލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކިއިރު ރޯގާގެ އަލާމާތްތައް ހުރުމުން މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ޓެސްޓް ކުރުމުން ކަމާއި، އަދި އެކުއްޖާގެ ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ މިރޭ ލިބުނުއިރު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދަރިވަރުގެ ސާމްޕަލް...

ސިޔާސީ

ދުނިޔެ

ރ. އަތޮޅު