މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިދިޔަ އަހަރު ފައިނުން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ އިއުލާނުކުރި ބަންޑާރަ ގޯތިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް މިއަދު އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް އެދި ފޯމް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ބަލާ ގޯތި...
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. ފައިނުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތިން 38000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމަށް އެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު...
ފައިނު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލޯގޯ ފަރުމާ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.އެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ލޯގޯ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ޖޫން...