މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 'ފަސްވަނަ ރުކުން' ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއި ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާ އާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެނެވެ. މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "ފަސްވަނަ ރުކުން" ޕްރޮގްރާމްއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ޙައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ...
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފައިނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެެނެސް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 4 އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މި އަހަރުވެސް ދަނޑުވެރިން އެދުނު ކާނާ އާއި ބޭސްތައް ގަނޑުކޮށް ގެނެސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިނު ކައުންސިލުންނެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ 87 ދަނޑު ބިމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭހުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ގެނެސް ދޫކޫރަން...
ފައިނު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 25 ބައިވެރިޔަކު ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިން...