މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރްއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަށް ރ. އަތޮޅުން ނަގާ ދަރިވަރުން ނެގުމަށް ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އޮޑިޝަނުން ހޮވުނު ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނުގައި މި އޮޑިޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ޖުމުލަ 28 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އަތޮޅު މުބާރާތަށް ނެގިފައިވަނީ 15 ދަރިވަރެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިތުން ކިޔުމުގެ ބައިން 5 ދަރިވަރަކާއި ފޮތުން ކިޔުމުގެ ބައިން 10...
34 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޮވުމަށްޓަކައި ބާއްވާ އޮޑިޝަންގައި ނަން ނޯޓު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ނޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަދުން ފެށިގެން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 12 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް...
ފައިނު ކައުންސިލުން ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް މާލެއަށް ދަތުރެއް ފަށައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިދަތުރުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި އެނޫންވެސް މުހިންމު އިދާރާތަކާއި ބައްދަލު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ދަތުރުގެ ތެރެއިން މިއަދުވަނީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެލްޖީއޭގެ ސީއީއޯ ފާޠިމަތު އަފްޝަން ލަތީފާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން...