މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ފައިނުން ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ.  ފައިނު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިބުރު ގޯތި ލިބުނު 23 ފަރާތަށް ގޯތި ލިބޭ ސަރަޙައްދު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ވަނީ ގުރުއަތުލާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވިއެވެ. އަދި ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަރުޙަލާތައް ކުރިޔަށްދިޔަ ގޮތުގެ ހުލާސާއެއް ވިދާޅުވެދެއްވިއެވެ.  މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި 23...
ފައިނުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 23 ބަންޑާރަ ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓް އާންމު ކޮށްފައިވަނީ، ޕޮއިންޓް ޝީޓާއި ގޯތި ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމުކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ލިބިފައިވާ ޝަކުވާ ފޯމްތަކަށް ބަލާ ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް މުރާޖާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. މިލިސްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް...
ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނުގެ ދަނޑުވެރިނަންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ފައިނު ކައުންސިލް އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ފައިނު ބަނދަރުގައި ބޭއްވި މި ސެޝަންގައި ފައިނުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ދަނޑުވެރިން ބައިވެރިވިއެވެ. ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ބޭފުޅެއްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަންގައި މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ، ގަސްގަހަށް ޖެހޭ ބަލިތައް ދެނެގަތުމާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.  ރޭ ބޭއްވި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގެ ތެރެއިން -...