މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ފައިނު ކައުންސިލުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސާ އެކަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ މި ފެށޭ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ފައިނު ދަތުރުވެރިންގެ ހިޔާގައި ކަމަށެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ އެންމެ ކަމެކެވެ. އެއީ ރަށުގެ ރުއްގަހުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލު...
ފައިނުގައި ސަރުކާރުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޫތު ސެންޓަރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ފައިނަށް ނިސްބަތްވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ މަނިކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވެސް މިކަމަށް ފައިސާ ހިމަނާފައިވާއިރު ކުރިއަށްއޮތް 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވެސް ވަނީ ފައިސާ ހިމަނާފައެވެ. ފައިނުގައި ވެސް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި...
ރ. ފައިނު ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ކައުންސިލް މެންބަރު ޙަސަން ވަހީދު މިއަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމުގައި ކުރިން ހުންނެވި މުޙައްމަދު ފައިޞަލް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އެ މަގާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ވަނީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، މިމަހު 22 ގައި ބޭއްވި އެ ޖަލްސާގައި އެއްވެސް މެންބަރަކު ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާފައެއް ނުވެއެވެ.  އެހެންކަމުން މިއަދު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި...