މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނުގައި ޕާކެއް ތަރައްގީ ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން އިއްޔެ ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ،  މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މައުލޫމާތު ސާފުކޮށް، ބީލަން ހުށަހެޅުން އެދޭ ކަމަށެވެ.ކައުންސިލުން ބުނީ މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ބީލަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް...
މޫސުން ތަންނުދޭތީ މާދަމާގެ އީދު ނަމާދު މިސްކިތުގައި ކުރަން ފައިނު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިރޭބުނީ، މާދަމާގެ މޫސުން ތަންދޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭތީ އީދު ނަމާދުކުރުން މިސްކިތަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފައިނުގައި މާދަމާ އީދު ނަމާދުކުރާނީ ހުކުރު މިސްކިތް މަސްޖިދުލް ފަލާހުގައި ކަމަށް ކައުންސިލުންވަނީ ބުނެފައެވެ. ކުރިން ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތީ މައިދާނުގައި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ނަމާދު ކުރާށެވެ. 
މި އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގައި ގުރޭޑު 10 ނިންމާ ދަރުވަރުންނާ ފައިނު ކައުންސިލުން ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. ބުދަދުވަހު ފައިނު ސްކޫލްގައި ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ފައިނު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖީސީއީ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މިފަހަރު ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ކައުންސިލުންވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާ، ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދުމަށް އެދިފައެވެ. ފައިނު ސްކޫލުންވަނީ، ކައުންސިލުން ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާތީ ކައުންސިލަށް ޝުކުރު އަދާ...