މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޤާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅޭގޮތުން ފައިނު ކައުންސިލުން ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގައްޔާއި ޤާނޫނުތައް އިސްލާޙް ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަމުންދާ ގޮތަކީ، ހުށަހެޅިފައިވާ ޤާނޫނަކާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ހޯދުމާއި، ބިނާކުރަނިވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރުން ކަމުގައި ފައިނު ކައުންސިލުން ދެކޭ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނުލްއުގޫބާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން ދީނީ ޢިލްމުވެރިންނާއި އާންމު ރައްޔިތުންގެ...
ކޮވިޑް19 އާއިގުޅިގެން ފައިނުގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީއަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 06 ޖޫން 2021 ވަނަ ދަވަހު މި ރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލުމާއިގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނާއި އާމްދަނީއަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ، އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ އޮންލައިން...
ކޮވިޑް19 ފައިނުގައި ފެތުރިފައިވާތީ، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުގެ ހަވީރު 6:00 ން ފެށިގެން 1 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ހަރުކަށި ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފައިވާ ޓާސްކްފޯސްގެ ނިންމުމުގައިވާ ގޮތުން، ރަށުގައި ކޮވިޑް19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް ވީހާވެސް މަދުކުރުމަށާއި މީހުން ދިމާވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ހަވީރު 6 ން ފެށިގެން 1 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ވަނީ...