މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އިންނަމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި މި މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފައިބަނީ 360 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ. އިއްޔެ އޮތް މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކ:ީ• 14،417 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ...
ރ. އިންނަމާދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގައި މިއަދު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓް އާއެކުއެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މުހައްމަދެވެ. ބޮޑުތިލަ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އާމިނަތު ޝަކީލާ އެވެ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ބޮޑުތިލަ...
އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޢަލީ ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި މިއަދު އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިނިސްޓަރު އިންނަމާދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އެ ރަށުން ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ އިންނަމާދޫ ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން އެ ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެ ސްކޫލަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައި، ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ފޮޓޯ: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ މީގެ އިތުރުން...