މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
" އާޒިމަށް ކޮންކަމެއްތަ؟ އަހަންނަށް ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް.؟ " ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލުމަށްފަހު ނީނާ ބުނެލިއެވެ. އަހަންނަކީ އާޒިމް އަންބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ މީހެއް ނޫނެއްނު؟ އަހަންނާއި އާޒިމް ކައިވެނި ކޮށްގެން ތިއުޅެނީ ނަމަކަށް ނޫންތަ؟ އެހެންވީމާ އަހަންނަށް ކޮންމެ ކަމެއްވިޔަސް އާޒިމަށް އެއީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް އަހަރެން ނުދެކެން" ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުގައިވާ މުތީތަކެއްފަދަ ކަރުތައް އަތުގެ ނުފުށުން ފޮހެލަމުން ނީނާ ބުނެލިއެވެ. ފުރަތަމަ...
މަޑުން ބުނިކަމުގައިވިޔަސް ނީނާއަށް އާޒިމްގެ އެ ބަސްކޮޅު އަޑު އިވުނެވެ. " އެއްޗެކޭ ނޫން!" މިހެން ބުނެފައި އާޒިމް އެދިޔަ ބާރުމިނުގައި ދިޔަގޮތައްގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަދެ ބާރަކަށް ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. ބެލްކަނީ ކައިރީގައި ހުރި ނީނާ ދަތް ކުނޑި ވިކާލާފައި ދެފަރަރާތު އުނަގަނޑުގައި ދެއަތުން ހިފައްހައްޓާލުމަށްފަހު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ފާހާނައިގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނުތަނާހެން އާޒިމް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތެވެ. ނީނާ އެގޮތައް ހުއްޓައި...
އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމެވެ. އެހިޔާލުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ މޫނަކާއިއެކު އާޒިމް ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އާޒިމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއާއި ކައިރިވެލާފައި ރަނގަޅަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެލައިގެން އިން ނީނާ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން ފެނިފައި އާޒިމްގެ ހިތަށް ގުޑުން އަރައިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ނީނާ އަޅައިގެން އިން މަޑުމުށި...