މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މަޑުން ބުނިކަމުގައިވިޔަސް ނީނާއަށް އާޒިމްގެ އެ ބަސްކޮޅު އަޑު އިވުނެވެ. " އެއްޗެކޭ ނޫން!" މިހެން ބުނެފައި އާޒިމް އެދިޔަ ބާރުމިނުގައި ދިޔަގޮތައްގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަދެ ބާރަކަށް ދޮރު ލެއްޕިއެވެ. ބެލްކަނީ ކައިރީގައި ހުރި ނީނާ ދަތް ކުނޑި ވިކާލާފައި ދެފަރަރާތު އުނަގަނޑުގައި ދެއަތުން ހިފައްހައްޓާލުމަށްފަހު ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ފާހާނައިގެ ދޮރާއި ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްފައި އެއްޗެއް ބުނަން އުޅުނުތަނާހެން އާޒިމް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތެވެ. ނީނާ އެގޮތައް ހުއްޓައި...
އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އޭނާގެ މަންމައަށް ކުރިމަތިވި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމެވެ. އެހިޔާލުގައި ހިތްހަމަޖެހިގެންވާ މޫނަކާއިއެކު އާޒިމް ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ. އެވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން އާޒިމްގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ކޮޓަރިއާއި ކައިރިވެލާފައި ރަނގަޅަށް ކޮޓަރިތެރެއަށް ބަލައިލިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އިށީންދެލައިގެން އިން ނީނާ އަތުގައި އޮތް ފޮޓޯ ލޯގަނޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިންތަން ފެނިފައި އާޒިމްގެ ހިތަށް ގުޑުން އަރައިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. ނީނާ އަޅައިގެން އިން މަޑުމުށި...
އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނީނާއާއި ދިމާލަށް ކިޔާލުމަށްފަހު އާޒިމް އެދިޔައީ ކޮންފަދަ ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. "ދެރަވަނީ އާޒިމް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހިތާމަ ކުރިމަތިވަނީ އާޒިމަށް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމްގެ ތޫނު ބަސްތަކުން ނީނާގެ ހިތް ޒަޚަމްވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ވެސް އިންސާނެކެވެ. ހަރު ހިލަގަނޑެއް ނޫނެކެވެ. މި ނޫންގޮތެއް އޭނާއަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމާއި ދިމާނުވިނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ މިހުރިހާ ޝަކުވާތައް ހިތާއި ކުރަމުން ގިސްލަގިސްލާފައި ނީނާ ރޮނީއެވެ....