މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އެހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ނީނާއާއި ދިމާލަށް ކިޔާލުމަށްފަހު އާޒިމް އެދިޔައީ ކޮންފަދަ ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް ހެއްޔެވެ. "ދެރަވަނީ އާޒިމް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ހިތާމަ ކުރިމަތިވަނީ އާޒިމަށް އެކަނި ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމްގެ ތޫނު ބަސްތަކުން ނީނާގެ ހިތް ޒަޚަމްވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނާއަކީ ވެސް އިންސާނެކެވެ. ހަރު ހިލަގަނޑެއް ނޫނެކެވެ. މި ނޫންގޮތެއް އޭނާއަށް ނެތީ ހެއްޔެވެ؟ އާޒިމާއި ދިމާނުވިނަމަ ކޮންފަދަ ހެއްޔެވެ؟ މިހުރިހާ ޝަކުވާތައް ހިތާއި ކުރަމުން ގިސްލަގިސްލާފައި ނީނާ ރޮނީއެވެ....
އާޒިމްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މަންމަޔަށް އެދެވުނީ ކިހާވަރެއްގެ ހިތްދަތި ކަމެއްކަމެއް އާޒިމަށް ވަޒަންވެސް ކޮށްނުލެވުނެވެ. އިރުކޮޅަކުން ޒައިނަބު ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތް އަޑު އިވިފައި އެންމެން ދުއްވައިގަތީ ސިޑިން މައްޗަށް އެރުމަށެވެ. " އާޒިމް" ޒައިނަބު ބާރަކަށް އާޒިމަށް ގޮވާލިއެވެ. އަދި ހަރީރާ ކިޔައިފައި ބާރަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. އެ ހަޅޭކުގެ އަޑުގައި ބިރުވެރިކަމާއި، ހާސްކަމުގެ އިހުސާސް ހުއްޓެވެ. އާޒިމް ދުވެފައި ސިޑިއާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތަކީ ޒާހިރުވެސް ބޭރުގައި އުޅެފައި ގެއަށް...
ލޯ ހުޅުވާލެވުނީ ކަހާލެވުނު ދޮރުފޮތިގަނޑުގެ އަޑަށެވެ. އަރަމުން އަންނަ އިރުގެ ދޯދިތަކުން ފޭދިފައިވީ މަޑުއަލީގެ ސަބަބުން ބޭނުން ނުވިއަސް ލޯ ހުޅުވުމަށް މަޖުބޫރުވީއެވެ. "ގްޑް މޯނިންގް" އަހަރެންގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޖެހުނީ ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ހެނދުނުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔާލި ހިތްގައިމުއަޑަވެ. އަޑުގެ ޖާދުން ދުވަހުގެ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދިނެވެ. އެނިޔަނެތި މޫނުން ދުވަހުގެ ފެށުން ތާޒާވެއެވެ. ދުޢާ އަކީ އުމުރުގެ ބާކީ ބައިވެސް މިގޮތަށް ދިރިއުޅުމެވެ. ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފާފާގަތި ކަމާއިއެކު ކުޑައިރު...