މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށީ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ އަދި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ އަލީ ޒުބައިރުގެ އިތުރުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިސްމާއީލް ހަމީދުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.އަލިފުށީ ބޮޑެތި މަގުތައް ޑިޒައިންކޮށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް...
ރ. އަލިފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުންކަމުގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އަލިފުށީ ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު އަލިފުށީ ކައުންސިލާ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަކުރެއްވުމުގައެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ބިން...
ރ. އަލިފުއްޓަކީ ތަފާތު އެކި އެކި ފަންނުގައި ހާއްސަކޮށް ކިއްސަރު ވަޑާމަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެ ރަށަކީ އެމަސައްކަތަކަށްޓަކާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފަހުރުވެރިވާ ކިއްސަރުވަޑާމަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަސްހޫރު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ބޯޓް ބިލްޑިންގެ ފައިބަރ ގްލާސް އަދި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.މިއަދު އެ ރަށުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ހިދުމަތްތައް ދެމުންދާ ބަޔަކީ ގޯ ގުޑް މޯލްޑިވްސްއެވެ. އަލިފުށި ސްލިޕްވޭއަށް...