މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގެ ބިން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން (ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން) ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، އިޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސް އިން އެސޯސިއޭޝަން ވިތު ޝެރެޓް ސްޓޫޑިއޯޒްއާއެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ، އެލްޖީއޭގައި އިއްޔެ މިކަމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ޖުމުލަ 18 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ރ....
ރ. އަލިފުށީގައި މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބިން ހިއްކަން ފަށައިފިއެވެ. އަލިފުށި ކައުންސިލުން ބުނީ އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑުބައެއް ހިއްކައިގެންކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބިންހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ވަޅުލާފައިވާ ބޮނބިފާތަކާއި، ލަކުޑި ފަދަ ތަކެތީގެ ނަގަން އަންގާފައިވާކަމަށެވެ. އަލިފުށީ އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު...
އަލިފުށީގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒުތައް ބިނާކޮށް ހިންގުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަލިފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޓޭޓް އޮފް ދި އާރޓް ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިކުއޭޝަން ޓްރައިނިންގ (ޓިވެޓް) ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ވީ އަވަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކުރުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެއެވެ.މި...