މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. އަލިފުށީގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ އެރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުންކަމުގައި އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އަލިފުށީ ކައުންސިލުން މިކަން ފާހަގަކުރީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު އަލިފުށީ ކައުންސިލާ އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަކުރެއްވުމުގައެވެ.މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރާ ސަރަޙައްދަށް ބިން...
ރ. އަލިފުއްޓަކީ ތަފާތު އެކި އެކި ފަންނުގައި ހާއްސަކޮށް ކިއްސަރު ވަޑާމަށް މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. އެ ރަށަކީ އެމަސައްކަތަކަށްޓަކާ ކުދި ބޮޑު އެންމެން ފަހުރުވެރިވާ ކިއްސަރުވަޑާމަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ މަސްހޫރު ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްރަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ބޯޓް ބިލްޑިންގެ ފައިބަރ ގްލާސް އަދި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތައް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.މިއަދު އެ ރަށުގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މި ހިދުމަތްތައް ދެމުންދާ ބަޔަކީ ގޯ ގުޑް މޯލްޑިވްސްއެވެ. އަލިފުށި ސްލިޕްވޭއަށް...
ޑިޒަިއން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ރ. އަތޮޅު އަލިފުށީގެ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫގެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ކަމަށްވާ އާރުޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މޫސާ އަލިމަނިކެވެ.އާރްޑީސީއާ މިމަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 90 މިލިއަން...