މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރ. އަލިފުށީ ކައުންސިލާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއެކު މިރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެ ރަށުގައިިި ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ސަރުކާރުން އަލިފުށީގައި ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިޔަށްދާކަމަށާއި، އަލިފުށީގެ ތާރީޚުގައިވެސް މިހާ ގިނަ މަޝްރޫޢު މީގެކުރިން ކުރިޔަށް ގޮސްފައި ނުވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެެއްވިއެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށްދާތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރައްވައިފައިވެއެވެ....
ރ. އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އަލިފުށީގައި އެއަރޕޯޓެއް އެޅުމަަށް އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އެރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއިވެސް އެކުއެވެ. މި މަޝްރޫޫއުގެ ދަށުން، ރ. އަލިފުށީގެ 50.05 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 10 ހެކްޓަރުގެ ބިމަކީ ރަށުގެ...
މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު އަތޮޅުތަކަށް ފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަލިފުށީގައި ޓިވެޓް ސެންޓަރެއް އެޅުމަށް ޑިޒައިން މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތު އަތޮޅުތަކަށް ފަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 6 އަތޮޅެއްގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒު ޤާއިމް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ރ. އަލިފުށީގައި...