މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު

ފޯރިގަދަ ޖަލްސާއަކުން ފަލާޙްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރައްވާ އިބްރާހީމް ފަލާޙްގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ރޭ ފަށައިފިއެވެ.

ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވަނީ އެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ރަސްމާދޫގައެވެ. ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަސްމާދޫ އިންނަމާދޫ އިނގުރައިދޫ ފައިނު އަދި ކިނޮޅަހުގެ ފަލާޙްއަށް ސަޕޯޓުކުރާ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. 
ޖަލްސާގައި ފަލާޙް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
އޭގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޢަބްދުއް ރަހީމް އަދި މި ސަރުކާރުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޚަލީލްގެ އިތުރުން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ރާފިއު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ދެން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނީ، ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވި ޒުހުރިއްޔަތު ޙުސައިންފުޅު ފަލާޙްއަށް ތާއީދުކުރަން ނިންމަވާ އެކަން ހާމަކުރެއްވުމެވެ. 
ޖަލްސާގެ ތެރެއިން -- ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ގިނަ ބަޔަކާއިއެކު ފޯރިގަދަކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މި ޖަލްސާގައި ފަލާޙްވަނީ ސަރުކާރާއިއެކު މަސައްކަތްކޮށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެކަމެއް ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ފަލާޙް ދެއްވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވައްޓާލާފައިވަނީ ފުން އަނދަވަޅަކަށް ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވާ އެކަންކަމުގެ ބައެއް ތަފުސީލުތައް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ދާއިރާގެ ތަރައްގީއާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފަލާޙްވަނީ ދާއިރާގައި ކުރަންހުރި މުހިންމު ތަރައްގީގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފައިނުގައި އެޅުމަށް ރައީސް ނިންމަވާފައިވާ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 
ޖަލްސާގައި ޢަބްދުއް ރަހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ފަލާޙް ވިދާޅުވީ، ފައިނު އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރެއް ދެއަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އަޅާ ނިންމާ، މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ފައިނުން ފުރައިގެން މަތިން މާލެ ދަތުރު ކުރެވޭނެމަގު ފަހިކޮށްދެއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. 

ރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޢަބްދުއް ރަހީމް ވެސް ވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ފަލާޙް ހޮވުން މުހިންމުވާ ސަބަބުތައް ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ފަލާޙްއަކީ ގައުމީ ރޫހު ހުންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ފަލާޙް މަޖިލީހުގެ ޗެމްބަރުގައި އިންނަވަނިކޮށް ގާނޫނުތަކާއި ހިލާފު ކަންކަން މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި ކުރިޔަ ނުދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މި ޖަލްސާގައި ވަނީ އަލަށް ޕީއެންސީއާއި ގުޅުނު އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުންގެ މެންބަރުޝިޕް ފޯމްތައް އަބްދުއް ރަހީމްއަށް ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ