މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯއާއި ކައުންސިލްގެ ރަމްޒުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކާޑާއި، މުވައްޒަފުންގެ ބިޒްނަސް ކާޑުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމުވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން، މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައިޓީގެ ދާއިރާއިން ގެނެވިފައިވާ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއްގެ ތަފްޞީލް ހާމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ...
އަރާފޭބޭ ގޮތަށް މަޑުއްވަރީ ބަނދަރުގެ ބޭރު ތޮށި ބަދަލު ކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފްގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، "ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ފަދަ ބަނދަރެއް" ހައްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ހަދަމުންދާ ބަނދަރުގެ...
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ހަރަކާތަކީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލާއި ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި މަޑުއްވަރިީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން މިއަދު ހިންގި ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން، ޖުމްލަ 37  ފޯމެއް ފުރިހަމަކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި މިޚަރަކާތުގެތެރެއިން 24 އުޅަނދަކަށް އޮޑީ ނަމްބަރު ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް އެކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،...