މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރުދިން ކަމަށް ތުހްމަތުކޮށް ރ. މަޑުއްވަރިން 2020 ވަނަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަން ސާބިތުވެ އޭނާއަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއިން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްއިން އިއްޔެ ނިންމާފައިވަނީ ރ.މަޑުއްވަރީ، ސައީދާމަންޒިލް، މުހައްމަދު މައުޖޫދު މުދިމެއްގެ ވަޒީފާގައި ހުއްޓާ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނާ އަދި އިޖްރާއަތްތަކާއި ހިލާފަށްކަން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ.މައުޖޫދަކީ ރ.މަޑުއްވަރީގައި ހަރުކަށި ފިކުރާއި...
ރ. މަޑުއްވަރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުން އެބަދެއެވެ. އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ރަށުތެރެއަށް 200 ފޫޓެއްހާ ހިސާބަށް މިހާރުވަނީ އުދަ އަރާފައެވެ. އަދި އޮޑިދޯފަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ހަރުގެތަކަށްވެސް ވަނީ ރާޅު ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ.  މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް ހަރުގެތަކަށް އުދަ އަރާފައި - ވީޑިއޯ ސްކްރީންޝޮޓް - ފޭސްބޫކް
ރ. އަތޮޅުގެ 5 ރަށެއްގެ ބިން ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން (ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން) ހެދުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، އިޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސް އިން އެސޯސިއޭޝަން ވިތު ޝެރެޓް ސްޓޫޑިއޯޒްއާއެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ، އެލްޖީއޭގައި އިއްޔެ މިކަމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. ޖުމުލަ 18 ރަށެއްގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ރ....