މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ އެފަރާތާއިއެކު އެ ކައުންސިލުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 2021 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި...
ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގައި ބިދޭސީ ޓީޗަރުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގިނަ މަޤާމްތަކަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ވާގޮތުން ޖުމުލަ 13 މަޤާމަކަށް ދިވެހިން ހޯދަން ވަނީ ޢިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ދިވެހި ޓީޗަރުން ބޭނުންވާ މަޤާމްތަކަކީ، އިނގިރޭސި 3، ހިސާބު 2، ހޮސްޕިޓޭލިޓީ 2، އިކޮނޮމިކްސް 1، ކޮމްޕިއުޓަރސްޓަޑީސް 1، އާރޓް 1، ކެމިސްޓްރީ 1، ބަޔޮލޮޖީ 1 އަދި ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒްއަށް 1...
މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު، މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ދެ ރަށް ކަމަށްވާ ރ. މީދޫ އާއި ރ. މަޑުއްވަރީގެ ޒުވާނުންގެ ޚާއްޞަ ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޔޫތު ކަޕް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތަކާއި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ހިމެނޭ ޔޫތު ކަޕް އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، ނެޓް ބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބައްދަލު ކުރީ، ޕޮއިޒަންއައިވީސް އާއި ސްޓަރސް އެވެ. މި މެޗް 22...