މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ނިންމާ ޓެސްޓް ހެދުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދިއިރު އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ނުވާކަން އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ތަފްޞީލް އަންނަނީ..
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއާއި ގުޅޭގޮތުން ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙުލޫފާއި، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، ދުވާފަރު ޒުވާނުންނާއި  ގުޅުންހުރި މުހިއްމު ވަސީލަތްތަކެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މުހިއްމު ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ތަރުތީބު ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމުގައިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ބައްދަލުވުމަކީ، ޒުވާނުން...
ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދު، ފާއިތުވި 1441 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ޤުރްއާން މުބާރާތް މިއަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ. އަލްމަރުޙޫމާ ހާޖަރާ ޢަލީގެ ހަނދާނުގައި ބާއްވާ މި މުބާރަތަކީ، ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް އަޙުމަދުގެ " އިސްލާމް ދީނާއި އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ސިޔާސަތު " ގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މުބާރާތަކެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިން ފަސްކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވުމާއި...