މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ ނިޔާވެފައިވަނީ ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވެ ހާލު ދެރަ ވުމުގެ ސަބަބުން، އޭދަފުށީ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވުނު މީހެކެވެ. އަދި މި މީހާ ނިޔާވީ، އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީން އިތުރު ފަރުވާއަށް ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލުކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭދަފުށީ...
ރ. ދުވާފަރުން ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 5 ވަނަ މީހަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް އޭދަފުށީ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނީ، މިއަދު ހާލު ދެރަވެގެން އޭދަފުށީ ފެސިލިޓީއަށް ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ 47 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. ދުވާފަރުގައި ކޮވިޑް19 ގެ ހާލަތު ގޯސްވެ މިހާރުވަނީ ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރު ވެފައެވެ. އެގޮތުން، ޖުމުލަ 153 މީހަކު މިހާރުވެސް ބަލި ޖެހިފައި އެބަތިއްބެވެ....
ރ. ދުވާފަރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާން ފަށައިފިއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެރަށުން އިއްޔެ އެކަނިވެސް 34 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ކޮންޓެކްޓް ރިލީޒް ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގި 1 ސާމްޕަލާއި 29 ކޮންޓެކްޓް ފުލޫ ސާމްޕަލް އަދި 04 ފުލޫ ސާމްޕަލެވެ. ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ދިޔަ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށް މިހާތަނަށް އެރަށުން 296...