މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ރ. ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާ ކަމަށާއި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ %77 ވަނީ ނިމިފައިކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކުންފުނިން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ފައިމަގުގައި ހިނގޭ ގޮތަށް 6813 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް 25،513 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި،  މަގުބައްތި ހަރުކުރުމާއި މަގުމަތީ ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ...
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓާރފް ދަނޑުގެ ތެރެއިން 13 ރަށެއްގެ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ.މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވީ.އޭ.އެމް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ވީއޭއެމްކޯ) އާއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މަޙްލޫފްއެވެ. އަދި ވީއޭއެމްކޯގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު...
ރ. ދުވާފަރު މަގުތައް ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި މަޝްރޫޢު 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤާއި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ ސީ.އީ.އޯ. އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއެވެ.މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިމަގުގައި ހިނގޭ ގޮތަށް 4960 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް 17790 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް...