މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ތަޢާރަފް

ފައިނުއޮންލައިން އަކީ ފައިނުގެ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ފައިނާއި ރ.އަތޮޅުގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދިނުމުގެ މަޤުސަދުގައި ހިންގާ އޮންލައިން ނޫހެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުސަދަކީ މުޖުތަމައުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއްގެ އެހީގައި ފައިނާއި ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއާއި ގުޅާލުމެވެ.

ފައިނު އޮންލައިންގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ފައިނުގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ސީ ވައި އެސް އެވެ.

ސީ ވައި އެސް އަކީ ކޮންބައެއް؟

ސީ ވައި އެސް ނުވަތަ ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އަކީ 27 ޑިސެންބަރު 2007 ގައި ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިގެން އަންނަ ފައިނުގެ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. މި ޖަމިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ފައިނުގެ އިޖްތިމާއީ ރޫހް ވަރުގަދަކުރުމާއި ނެތިގެންދާ ސަގާފީ ކުޅިވަރުތައް ދިރުވުމެވެ.

ސީ ވައި އެސްގެ ފައުންޑަރ މެމްބަރުންނަކީ އިބްރާހިމް ފައިސަލްއާއި މުހައްމަދު ސަމީރެވެ.