މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ވަދު މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު އިނގުރައިދޫ މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަަން ފަށައިފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެމީހާ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތީ އިއްޔެއެވެ. އަދި އެ މީހާގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އޭނާގެ އާއިލާއިން މިއަދުވަނީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލަށް އެކަން އަންގާފައެވެ. ގެއްލިގެން އުޅެނީ އެރަށު ސަނީސައިޑް ޢަލީ ގާސިމް (މާވަހަރު އަލިބެ) އެވެ. މި ދޯންޏާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭ މީހަކު ހުރިނަމަ 7888149، 9921099، 7900236،   7470760...
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގައި 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް ގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް ކުރުން، ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް ގައި 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި ށ.އަތޮޅު ސްކޫލް ގައި...
ރ. އިނގުރައިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި އިދާރީ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އިނގުރައިދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްގައި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖުމުލަ 4 މުވައްޒަފެކެވެ. މިހާރު އެ އޮފީސް ހިންގުމާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވީ ރަށުން ބޭރު ބޭފުޅެކެވެ. ނަމަވެސް، އެކަން ސާފު ކުރުމަށް މިހާރު ހަވާލުވެ ހުންނެވި ފަރާތާއި ގުޅުމުން އެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރިކަން އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި...