މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމުން ގެންދާ އީދު ހަދިޔާ މި އަހަރުވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފިއެވެ.  އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަހަރުވެސް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ކުއްޖަކަށް އީދު ހަދިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ. ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ބުނީ، ފާއިތުވި އަހަރާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ފިހާރައިގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްތަކުގައި...
އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން ރ. އިނގުރައިދޫގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑެއް އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. އެފް.އޭ.އެމްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ 16 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުމަށް ނިންމާ އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވަމުން، މިއަދު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ 100 ރަށެއްގައި ޓާފް ދަނޑުތައް އަޅަމުންދާތީ، އެކަމަށް އެހީތެރިވުމުގެ...
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ރޯދަ އާެއި ދިމާކޮށް ޕޮރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން 2021 އޭޕްރީލް 11 އިން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ޤުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް -/100 ރުފިޔާގެ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 1 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނޭ ކަމަށް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ...