މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
މި އަހަރުގެ އަލްހާ އީދު ވެސް ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފޯރިގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެރަށުން ބުނެފިއެވެ. އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތަކުން "ފައިނު އޮންލައިން" އަށް ބުނީ، އިނގުރައިދޫއަކީ ކުރީއްސުރެވެސް އީދު ކުލަ ގަދަކޮށް ފާހަގަކުރާ ރަށެއްކަމަށާއި މި އަހަރު ވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އީދުގެ ދުވަސްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ރާވާލާފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު، އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް އީދު ނަމާދު ބޮޑުޖަމާއަތުގައި...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެލްޖީއޭގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގައި މިއަދު އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސާއި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ހާއްސަކޮށް އިނގުރައިދޫން ބިން ދޫކުރުމުގައި...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކައުންޓްސް އޮފިސަރެއް ބޭނުންވެގެން އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ  އެމް.އެސް  2 ގެ ލެވެލްގެ މި މަގާމުގެ އަސާސީ މުސާރައަކީ -/6295 ކަމަށެވެ.  އަދި ސަރވިސް އެލަވަންސްގެގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާ  އަދި  ސަޕޯޓިންގ  ކޯ  އެލަވެސްގެ  ގޮތުގައި  700/-  ރުފިޔާ ދެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.މި މަގާމަށް އެދި...