މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިނގުރައިދޫ ބްރާންޗަށް ސީނިއަރ އޮފިސަރެއް ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ބްރާންޗުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، މި މަޤާމުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެނީ 3530 ރުފިޔާއެވެ. އަދި ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 30 އިންސައްތަ، ޙާޟިރީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 20 އިންސައްތަ އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި މުސާރައިގެ 50 އިންސައްތަ ލިބޭނެ ކަމަށް އިޢުލާނުގައިވެއެވެ.  ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ފެނަކަ...
ރ. އިނގުރައިދޫ ސްކޫލްގެ ކުޅޭ ސަރަހައްދު ވަށާފާރު އުސްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އެ ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ.   އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 01 އޮގަސްޓް 2021 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި ސުކޫލަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 04 އޮގަސްޓް ވާ ބުދަ...
ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކޮވިޑް19 ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަށް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އިނގުރައިދޫގައި އުފައްދާފައިވާ އިނގުރައިދޫ އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މިއަދު ފެށިގެން ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނުވުމަށް ހުއްދަދެވޭ އުސޫލުތައް ހަރުކަށިކޮށް އުސޫލުތަކަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނައުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި ކަރަންޓީނުވުމަށް ހުއްދަ...