މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމުން ގެންދާ އީދު ހަދިޔާ މި އަހަރުވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފިއެވެ.  އެ ފިހާރައިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިއަހަރުވެސް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ކުއްޖަކަށް އީދު ހަދިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ. ކޫލްމާޓް ޕްލަސްއިން ބުނީ، ފާއިތުވި އަހަރާއި ޚިލާފަށް މިއަހަރު މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ، އެ ފިހާރައިގެ ވައިބަރ ގްރޫޕްތަކުގައި...
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން އަންނަ ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ރޯދަ އާެއި ދިމާކޮށް ޕޮރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތުން 2021 އޭޕްރީލް 11 އިން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް ޤުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް -/100 ރުފިޔާގެ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 1 ރުފިޔާ އިން މަތީގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން މިޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނޭ ކަމަށް ކޫލްމާރޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މީގެ...
ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ އެފަރާތާއިއެކު އެ ކައުންސިލުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 2021 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި...