މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ ގެނެސް ފައިނު ބަނދަރާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު އެރުވޭނެ ކަމަށާއި ބިޑުތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ...
އަމާރީ ބްރޭންޑުގެ އިތުރު ރިސޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ އަމާރީ ރާޔާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޭޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގައެވެ. 200 ކޮޓަރީގެ މި ރިސޯޓުގައި، ތަފާތު އެކި ކަހަލަ ކެއުންތައް ލިބޭ 7 ރެސްޓޯރެންޓާއި، ސްޕާއެއްގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ކިޑްސް ކްލަބެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ.ތައިލެންޑްގެ އޮނިކްސް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ގުރޫޕުގެ އަމާރީ ބުރޭންޑުގެ ރިސޯޓެއް މިހާރުވެސް ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ. އެއީ ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަވޮއްޑާގައި...
ފައިނު ކައުންސިލުން 1450 އާއި 2000 ކިލޯގެ ޕިކަޕެއް ސަޕްލާކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ ކައުންސިލުން އަނެއްކާވެސް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިކަމަށްޓަކައި ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކުރި 4 ވަނަ ފަހަރެވެ. ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ އަނެއްކާވެސް އިއުލާނު ކުރަންޖެހުނީ މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅޭނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ...