މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ފުޓްސަލްދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރ ހުށަހެޅި މުއްދަތުގައި އެމަސައްކަތް ނިންމާފައިނުވާތީ އެފަރާތާއިއެކު އެ ކައުންސިލުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން 2021 ފެބުރުވަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުވަނީ ބާޠިލުކޮށްފައެވެ.އެހެންކަމުން، މިހާރު ފުޓްސަލްދަނޑުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް އިޢުލާނުގައި...
"އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް" ނަމުގައި 50 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ލޯންޗު ފެރީ އެއް ރ.އަތޮޅުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި ފެރީ ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހުކުރު، ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ރ. މަޑުއްވަރީ ފިޔަވައި ރ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ އިތުރުން ބ.ކަމަދޫއަށެވެ. އެޕަލް އެކްސްޕްރެސް އަކީ 4 އައުޓްބޯރޑް އިންޖީނުލީ ދުވެލި ބާރު، އަރާމު ފްލައިޓު ސީޓު ހިމެނޭ، ދަތުރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ ފެރީއެއްކަމަށް ފެރީ އޮޕަރޭޓް...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކޫލް މާޓް ޕްލަސްގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި މި ޑިސެންބަރު މަހު ކުރިޔަށް ގެންދާ ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީ ބޯޅަ ޗެލެންޖުގައި ބައިވެރިވާ 4 ޓީމަށް ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމެއް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ކަސްޓަމަރުންގެ މެދުގައިވެސް މަޤުބޫލު ކޫލް މާޓް ޕްލަސް އިން ވަނީ، ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮންމެ ޓީމަކަށް -/500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދީފައެވެ. މިފައިސާ ޓީމްތަކާއި މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، ކޫލް މާޓް...