މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު ބަނދަރުމަތީ ތެޔޮ ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ފަޅިން 1500 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އެ ބިން ނަގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާންޖެހެއެވެ. ބީލަންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި...
ދަތުގެ އެކި ގިނަ ފަރުވާތައް ދެވޭގޮތަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި މުޅީން އަލަށް ޑެންޓަލް ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. "މޭޑްޕަލްސް ޑެންޓަލް" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24 ގައި ހުޅުވި މި ކްލިނިކަކީ އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުން އޮތް މަގުގައި ހަނދުވަރީގޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާކްލިނިކެކެވެ. މި ކްލިނިކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:00 ން 10:00 އަށެވެ. އެ ކްލިނިކުން މައުލޫމާތު...
ދަތުގެ މައްސަލަތް ވެފައި އޮންނަނީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުހަނު ދަތި ކަމަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ދާއިރާއިން ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ދުރާލާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެންވެސް އުޅެގެން ނޫނީ ވާން އޮންނަކަމެއް ނޫނެވެ. ރ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު މި ހިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުން ދާންޖެހެނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބުން އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކޮށެވެ. މި ފަހުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމުން...