މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. ފައިނުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތިން 38000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމަށް އެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު...
ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރުމަތީ ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓް ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަތަރު ބިމެއް އެ ރަށުން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެ ބިންތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ބިންތައް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ރަށު ބަނދަރުމަތީ ބަތޫތާ މަންޒިލްގެ ނަމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ދެކުނު ފަޅިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިންތައް ދޫކުރާނީ 10 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށް ވެސް އިއުލާނުގައި ވަނީ...
ފައިނު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އެ ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ލޯގޯ ފަރުމާ ކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ލޯގޯ ފަރުމާކުރުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑަށް ފެތޭގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.އެންމެ ރަނގަޅު ލޯގޯއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ކައުންސިލްގެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. ލޯގޯ ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 15 ޖޫން...