މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދަތުގެ މައްސަލަތް ވެފައި އޮންނަނީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުހަނު ދަތި ކަމަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ދާއިރާއިން ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ދުރާލާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެންވެސް އުޅެގެން ނޫނީ ވާން އޮންނަކަމެއް ނޫނެވެ. ރ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު މި ހިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުން ދާންޖެހެނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބުން އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކޮށެވެ. މި ފަހުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމުން...
ރ. އިނގުރައިދޫގައި ސްލިޕްވޭއެއް ހަދައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާ ބިމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ ރަށު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮޑި ދޯނިފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުގައި ސްލިޕްވޭއެއް ހެދުމަށް 35 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެގޮތުން ސްލިޕްވޭ އެޅުމަށް މިހާރު...
ދަނޑުވެރިކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރ. ފައިނުން 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑުބިން ދޫކުރަން ނިންމާ އެ ފުރުސަތު ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދުގެ އިރުމަތިން 38000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބިމަށް އެދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު...