މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ކްލިނކްގައި ކަސްޓަމަރަކަށް ހިދުމަތް ދެނީ

ދަތުގެ ފަރުވާދޭ "މެޑްޕްލަސް ޑެންޓަލް" ކްނިކް އުނގޫފާރުގައި ހުޅުވައިފި

ދަތުގެ އެކި ގިނަ ފަރުވާތައް ދެވޭގޮތަށް ރ. އުނގޫފާރުގައި މުޅީން އަލަށް ޑެންޓަލް ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

"މޭޑްޕަލްސް ޑެންޓަލް" ގެ ނަމުގައި މިދިޔަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 24 ގައި ހުޅުވި މި ކްލިނިކަކީ އުނގޫފާރު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ އުތުރުން އޮތް މަގުގައި ހަނދުވަރީގޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާކްލިނިކެކެވެ. 

މި ކްލިނިކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 7:00 ން 10:00 އަށެވެ.
 
އެ ކްލިނިކުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މިވަގުތު ދެމުންގެންދާ ދަތުގެ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި ނަރުގަނޑު އެޅުވުމާއި ދަތް ސާފުކުރުމާއި ދަތްޖަހައި ދިނުމާއި ހިރުގަނޑުގެ މައްސަލަތަކަށްފަރުވާދިނުމާއި ދަތުގެ އެކިކަހަލަ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމާއި ދަތްޕިލާ ހުދުކޮށްދިނުމާއި ފުޓުނި އެޅުންފަދަ ފަރުވާތައް ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮންމެ މަހަކުވެސް ވިޒިޓިންގ ޑޮކްޓަރެއް އެ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެ ޑޮކްޓަރު އާންމުގޮތެއްގައި ކުރައްވާނީ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށްވެސް ކްލިނިކުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 
ނަރުގަނޑު އެޅުވުމަށް މިމަހުގެ 23،24 ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރ
އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތްތައް ވެސް މި ކްލިނިކުން ލިބޭނެކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ކުލިނިކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 6583552 އާއި ގުޅައިގެން އަދި ވައިބަރ ނަމަ 9938552 އަށް މެސެޖުކޮށްލުމުން މައުލޫމާތުފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި ކްލިނިކުން ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ފަހުގެ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއި ޑޮކްޓަރުންގެ މައުލޫމާތުތައް ވެސް ކްލިނިކްގެ ވައިބަރ ގްރޫޕުން ލިބެން ހުންނާނެކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއެވެ.
 
ދަތުގެ އެކި ފަރުވާތަކަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހޯދަން އުނދަގޫ ފަރުވާތަކެކެވެ. ނަމަވެސް، ރ. އަތޮޅާއި މި ރީޖަންގެ ގިނަބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އުނގޫފާރުގައި މިފަދަކްލިނިކެއް ހުޅުވުން ވެގެންދާނީ އެފަދަ އެތައް ބަޔަކަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށެވެ.

ވައިބަރ ގްރޫޕް ލިންކް : https://invite.viber.com/?g2=AQBDh02JI2UwZFInRFWE3thZPGYUwnqYllTFRSBGGA8uYsrHhFSa3zokro5w0le0

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޢަލިޒަކީ 4 months ago

"މޭޑްޕަލްސް ޑެންޓަލް"، "މެޑް ޕަލްސް ޑެންޓަލް" އެއްނޫން.. "މެޑްޕްލަސް ޑެންޑަލް" މިތަނަށް ކިޔަނީ! ދެލޯފުޅާ ނަން ރަނގަޅުކޮށް ދީބަލަ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ