މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރ. މީދޫ ކައުންސިލަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނަގައިފިއެވެ. ފާއިތުވި ދައުރުގައިވެސް ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ނާއިފް ނަން އަނބުރާ ނެގިކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، ފައިނު އޮންލައިނުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ނާއިފް ވިދާޅުވީ، ނަން އަނބުރާ ނެގީ އަމިއްލަ ސަބަބަކަށް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި...
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތި ލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކަށް ޤާނޫނީ ހައްލެއް ހޯދުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޝަރުޢީ މަރުހަލާއަށް ހުށަހެޅުމަށް ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ސިވިލްސާވިސް ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސަސްޕެންޑް ކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެންދާކަމާއި،...