މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ.މާކުރަތު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.   އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް އަލުން ވޯޓް ލުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި 2 ކެޑިޑޭޓަކަށް 298 ވޯޓު ލިބި ހަމަހަމަ ވެގެންނެވެ.އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މެއި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި އެކޮމިޝަނުންވަނީ، މިއަދުން ފެށިގެން...
ވޯޓަކީ ތިމާއަށް ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވާ ތިމާގެ ޙައްޤެކެވެ. އެ މިނިވަން ކަމަށް ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބާރުފޯރުވިޔަ ނުދޭށެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓު ދޭން ވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލް އަދި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާއަށެވެ. އެންމެންނަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހާ އަކީ އެކަކު ކަމުގާ ނުވެދާނެއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ޤާބިލްކަން ވަޒަން...
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަކީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ބާރުވެރިކަމަށް އުފެދުނު ނުހަނު ބޭނުންތެރި މުއައްސަސާތަކެކެވެ. އަތޮޅު އޮފީހުން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ހިންގި ދުވަސްވަރު އެކި ކަންކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ އެ ދުވަސްތައް ތަޖުރިބާ ކުރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އެކަންކަމަށް ބަލާއިރު ކޮންމެއަކަސް ރަނގަޅު ކައުންސިލެއް ހޮވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ކައުންސިލްތަކަކީ އިންތީޚާބު ކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ހިމެނޭ މުއައްސަސާއެއްކަމުން، ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަންނަ ނުވަތަ ކަމުނުދާ ބަޔަކު އަބަދުވެސް...