މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ވޯޓަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ޙައްޤެއް!

ވޯޓަކީ ތިމާއަށް ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރާއި ބާރު ލިބިގެންވާ ތިމާގެ ޙައްޤެކެވެ. އެ މިނިވަން ކަމަށް ތިމާ ނޫން އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ބާރުފޯރުވިޔަ ނުދޭށެވެ.

ޙަޤީޤަތުގައި ވޯޓު ދޭން ވާނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލް އަދި އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ މީހާއަށެވެ. އެންމެންނަށް އެންމެ ޤާބިލް މީހާ އަކީ އެކަކު ކަމުގާ ނުވެދާނެއެވެ. އެއީކީ މައްސަލައެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެކި މީހުން ޤާބިލްކަން ވަޒަން ކުރާނީ އެކި މިންގަނޑުތަކުންނެވެ. އެކި މީހުންނަށް ޤާބިލް މީހާ ކަމުގައި ބަލައި ގަނެވޭނީވެސް އެކި މީހުންނެވެ. 

ސުވާލަކީ މިހާރު އަހަރެމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި ކަންތައް ހިނގަމުންދާ ގޮތަކީ މިއީ ތޯއެވެ؟ ވޯޓު ދެވެނީ ތިމާއަށް ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ޤާބިލް މީހާއަށް ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ވޯޓު ދެވެނީ ތިމާ ތާޢީދު ކުރާ ފިކުރަށް ނުވަތަ ޕާޓީއަށް ހެއްޔެވެ؟ 

މިއީ މާދަމާ އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ވިސްނާލަން މުހިއްމު ސުވާލުތަކެކެވެ. ވޯޓަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ އިޙްތިޔާރުގައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެހެންކަމުން، ތިމާގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމަށް އެހެން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދޭށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ