މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙްކޮށް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މިކަމަށް ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯއާއި ކައުންސިލްގެ ރަމްޒުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ ކާޑާއި، މުވައްޒަފުންގެ ބިޒްނަސް ކާޑުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ އައު ޔުނީފޯމުވެސް ދައްކާލާފައިވެއެވެ.މީގެ އިތުރުން، މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އައިޓީގެ ދާއިރާއިން ގެނެވިފައިވާ ގިނަ ކުރިއެރުންތަކެއްގެ ތަފްޞީލް ހާމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، މިސްކިތު މުވައްޒަފުންގެ...
ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއިއެކު މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮަށްފައިވަނީ، 63344370.14 ރުފިޔާއަށެވެ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 50،771،305.44 ރުފިޔާއަށެވެ. ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި...
ކުރިޔަށް އޮތް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ރ. އަތޮޅުގައި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގާގޮތަށް ހިމަނައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ގޮތުން، ރ. އަތުޅުގެ 15 ރަށެއްގައި ޖުމުލަ 86 މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލެވެ. ރ.އަލިފުށި 4,681,302 - ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް2,999,172 - ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން5,960,244 - ރ.އަލިފުށި...