މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ވަރަށް ބޮޑަށް ގިރާލައިގެން ގޮސްފައިވާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ކައުންސިލުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ، އެ ރަށުގެ ބޮޑު ބައެއް ގިރަމުން ގޮސް މިހާރުވަނީ ވަރަށް ގިނަ ރުއްގަސް ވެރިފައި ކަމަށާއި އަދި އޭގެ ސަބަބުން އިތުރަށް ގިރުމަށް މަގުފަހިވެފައިވާކަމަށެވެ. އެ ކައުންސިލުން ބުނީ، ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާތަނަށް ވެސް އެ މަސައްކަތް ފެށިފައި...
ރ. އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން އެލްޖީއޭގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގައި މިއަދު އޮތް މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސާއި ކައުންސިލް މެންބަރުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ޙަސަން އަޙްމަދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުންވަނީ މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، ހާއްސަކޮށް އިނގުރައިދޫން ބިން ދޫކުރުމުގައި...
ރ. އިންނަމާދޫގެ ބިމުން އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފައިވާ އެ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 19 ވަނަ ނިންމުމުގައި ޖުމުލަ 6 ބޭނުމަކަށް ދޫކުރާ އެކި ބިންތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅި އަގުތައް:- ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ބިންތަކަށް (ލަކުޑި އަދި ފައިބަރު މަސައްކަތް) އަކަފޫޓަކަށް 45 ލާރި- އެކިއެކި ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ގުދަންކުރާ ބިންތަކަށް،...