މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ރ. މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލައިފިއެވެ. އެރަށް މޮނީޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ އެރަށަށް ފުޓްސަލް މުބާރާތަކަށް ގޮސްހުރި ކުޅުންތެރިޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެނެވެ.އެރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ، މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، އެރަށުގައި އޮތް މުބާރާތަކަށް، ވެކްސިންގެ 2 ޑޯޒް ޖަހައިގެން އެރަށް ގޮސްހުރި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގިފައިވާތީއެވެ.މަޑުއްވަރީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވާތީ، އެރަށު ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީ، ޔޫކޭޖީ ން ފެށިގެން ގުރޭޑް 8 އާއި ހަމައަށް ކިޔެވުން ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. ނަމަވެސް، ގުރޭޑް 9...
ވާދޫ ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައިވާ ގޮތުން، އިނގިރޭސި 2 ޓިޗަރުން، ސައިންސް 1، ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް 1، ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް 1، އެކައުންޓިން 1، ބައޮލޮޖީ 1، ކެމިސްޓްރީ 1 އަދި ބީ ޓެކް ހޮސްޕިޓާލިޓީއަށް 1 ޓީޗަރަކު ބޭނުންވެއެވެ. މި މަޤާމްތަކަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅަންޖެހެނީ، 2021 މެއި 12 ގެ 13:00 ގެ ކުރިން، ވާދޫ ސްކޫލް އަށެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމާއި ލިޔުންތައް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށްވެސް...