މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33
ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަމުންދާ ވެކްސިން ފައިނުގެ 140 ފަރާތަކުން ޖަހައިފިއެވެ. ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، 18 އަހަރުން މަތީގެ 282 މީހުން ފައިނުގައި ދިރިއުޅެމުން ދާއިރު އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ވެކްސިންގ ޖަހާފައިވަނީ 140 މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން 18 އަހަރުން މަތީގައި ވެކްސިންގ ނުދެވި މިހާރު ތިބީ 142 ފަރާތެކެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ އިންސައްތައަށް ބަލާއިރު ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 49.64 އިންސައްތަ މީހުނެވެ....
ފައިނުގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމްކުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާއަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ތަކެތި މިއަދު ފައިނަށް ގެނެސްފިއެވެ. މިއަދު ގެނައި ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، މި މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރާ ހޮޅިއާއި ސިމެންތި އާއި ހިލައިގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވަގުތީ ސްޓޯރ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އަދި އާރ އޯ ޕްލާންޓް ބަހައްޓާ ބިން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް...
ފައިނު އަދި ރަސްމާދޫގެ ހޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މި ދެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި، މި ދެ ރަށުގެ މަސައްކަތްވެސް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުންނެވެ. ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ، 8،968065.34 ރުފިޔާއަަށެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ހިމެނެނީ، 250...