މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08
ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އިން ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ވަރޑް އޭސީ ކޮށްދޭގޮތަށް ނިންމާ އެކަމަށް ބޭނުންވާ އޭސީ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސްގެ ރައީސް ޢަބްދުއް ސަލާމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް އޭސީއެއް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، މަރުކަޒުގައި އެޑްމިޓް ކުރަންޖެހޭ ބަލި މީހުން ތިބޭ ވާރޑް އެއަރކޯން ކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަލިމީހުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ވާރޑަށް ހަދިޔާ ކުރި އޭސީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް...
ބިޒްނަސް ސްޓަޑީޒް ޓީޗަރެއް ހޯދުމަށް ފައިނު ސްކޫލުން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދާއިމީ މި މަޤާމުގެ މުސާރަ އަކީ، -/7070 ރުފިޔާއާއި -/10640 ރުފިޔާއާއި ދެމެދުކަމަށެވެ. މަޤާމްގެ ޝަރުތުތަކާއި، ލިބޭ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު އިޢުލާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު ރ. ފައިނު ސްކޫލްގެ ކައުންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ www.csc.gov.mv ވެބްސައިޓުން މި ފޯމު ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ...
ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއިއެކު މިއަދު ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު އޮތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ފައިނުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމަށް ހަވާލު ކޮަށްފައިވަނީ، 63344370.14 ރުފިޔާއަށެވެ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ، 50،771،305.44 ރުފިޔާއަށެވެ. ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި...