މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފައިނުގައި ކުރަމުން ގެންދާ މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެެނެސް ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފާއިތުވި 4 އަހަރެކޭވެސް އެއްފަދައިން، މި އަހަރުވެސް ދަނޑުވެރިން އެދުނު ކާނާ އާއި ބޭސްތައް ގަނޑުކޮށް ގެނެސް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިނު ކައުންސިލުންނެވެ. އެގޮތުން، މިއަހަރު ދޫކޮށްފައިވާ 87 ދަނޑު ބިމަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ އާއި ބޭހުގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާރު ވަނީ ގެނެސް ދޫކޫރަން...
ފައިނު ކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި ގުޅިގެން ފައިނުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވައިފިއެވެ. 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމްގައި 25 ބައިވެރިޔަކު ތަމްރީން ހޯދާފައިވެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ނާޞިރެވެ. މި ހަފްލާގައި މި ކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ޕްރޮގްރާމް ހިންގައިދިން...
ފައިނު ސްކޫލަށް ސީނިއަރ އެޑްމިން އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. 2021 ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ ދުވަހު ފައިނު ސްކޫލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މިމަޤާމްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި -/5610 ރުފިޔާ، ސަރވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/2000 ރުފިޔާ އަދި ސަޕޯޓިންގ ކޯރ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި -/700 ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ. މިމަޤާމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ހުށަހަޅާނީ 8 ފެބުރުއަރީ 2021...