މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. ފައިނު ހުކުރު މިސްކިތުގައި ސަޕޯޓް ސްޓަރފެއްގެ މަގާމުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހިދުމަތް ކުރެއްވި ރ. ފައިނު ރޯޝަނީގޭ ޢުމަރު އާދަމް މަގާމުން ރިޓަޔަރ ވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި މި ހަފްލާގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ އުމަރުމަނިކު ވަނީ ޢުމަރު އާދަމްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހިދުމަތުން ލިބިގަންނަންޖެހޭ ފިލާވަޅުތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ...
ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނު ބިތުގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ އެއަރޕޯޓު، ފައިނުގައި އަޅަން ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށް ރަށަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން ވަނީ، މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރިގޮތުން، ރ. އަތޮޅުގެ ދެކުނުބިތުގެ އެއަރޕޯޓު މީހުން...
ފައިނު ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާއާއި ބޭސް ގަނޑުކޮށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ފައިނު ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ގަސްކާނާ ގެނެސް ފައިނު ބަނދަރާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2 ޖަނަވަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ކުރިން ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބިޑުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް މަސައްކަތުގެ މައުލޫމާތު އެރުވޭނެ ކަމަށާއި ބިޑުތައް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ...