މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ދުވާފަރުގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ވެއްޖެއެވެ. ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީން މުއްދަތު ނިންމާ ޓެސްޓް ހެދުމުންނެވެ. ނަމަވެސް، ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދިއިރު އެ ގޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަރާތްތައް ފިޔަވާ އިތުރު ފަރާތަކާ ކޮންޓެކްޓް ވެފައި ނުވާކަން އެރަށު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. ތަފްޞީލް އަންނަނީ..
ފައިނުގައިވެސް މިއަދު ކޮވިޑް19 ގެ ވެކްސިން ދޭން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި، މިއަދު ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހުނަށާއި، ހިނަވާކަފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކާއި، ފްރޮންޓްލައިންގެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށެވެ. ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން ފައިނުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު 4:00 ގައިި ފައިނު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައެވެ. 
ރ. އަލިފުށިން 1 މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، އެރަށުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި 9 މީހުން ތިބި ގެއަކުންނެވެ. ތުއްތު ކުއްޖާއަށް 1 މަސް ފުރުނީ މިއަދު ކަމަށްވެސް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. އަދި ތުއްތު ކުއްޖާ އާއިއެކު ދެން ތިބި 8 މީހުންގެ ތެރެއިން 7 މީހުންގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގަޓިވް ވެފައި ކަމަށާއި ދެން ހުރި...