މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ޙައްޖާއި ޢުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި 'ފަސްވަނަ ރުކުން' ގެ ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ފަސްވަނަ ރުކުން ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހު 11 ވަނަ ދުވަހުރޭ އޮންލައިންކޮށް ގޫގްލްމީޓްގެ ޒަރީއާއިން ރ. އަތޮޅު މީދޫގައެވެ. 'ފަސްވަނަރުކުން' ޕްރޮގްރާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސްޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓާރ އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޙަމީދު އެވެ. ޕްރޮގްރާމް...
ރ. މީދޫ އުއްމީދު ޖަމްޢިއްޔާއިން އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ، އުއްމީދު ސްޕޯރޓްސް އެކެޑެމީ ރަސްމީކޮަށް ފަށައިފިއެވެ. ޖުމްލަ 138 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވާ މި އެކެޑެމީގައި، އަންހެން 58، އަދި ފިރިހެން 80 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. އެޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުަގައި މި އެކެޑެމީގެ މަޤްޞަދަކީ، ރ. މީދޫގެ ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ އަޚުލާޤު ކުރިއެރުވުމާއި، ކުދިންގެ މެދުގައި ކުޅިވަރުގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި އަދި ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހެދިބޮޑުވާ ކުދިންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. 7...
ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. އެ ސްކޫލުން މަޢުލޫމާތު ދިފައިވާ ގޮތުގައި، މިއީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަދެ ނިކުމެ ހަދާއިރު ދަރިވަރުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން މީދޫ ޕޮލިސް އާއި ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ގެންދެވޭ ހަރަކާތެކެވެ. މި ޕްރޮގުރާމް ފެށުމުގެ ކުރިން މީދޫ ޕޮލިސްގެ  އެހީތެރިކަމާއެކު ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރިންގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގުރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން...