މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:18
04:23
ފަތިސް
04:38
04:43
އިރުއަރާ
05:53
05:57
މެންދުރު
11:57
12:00
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
17:52
17:52
ޢިޝާ
19:08
19:08

އިސްތިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫހުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

1. އިބްރާހިމް ފަހީމް - 9100652
2. އަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހިމް - 7949982

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ