މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35

އިސްތިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫހުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

1. އިބްރާހިމް ފަހީމް - 9100652
2. އަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހިމް - 7949982

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ