މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15

އިސްތިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫހުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

1. އިބްރާހިމް ފަހީމް - 9100652
2. އަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހިމް - 7949982

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ