މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

އިސްތިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫހުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

1. އިބްރާހިމް ފަހީމް - 9100652
2. އުމަރު އިބްރާހިމް - 7221566

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ