މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

އިސްތިހާރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ނޫހުގައި އިސްތިހާރުކުރުމަށް މައުލޫމާތު ސާފްކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅުއްވާށެވެ.

1. އިބްރާހިމް ފަހީމް - 9100652
2. އަބްދުލް ސަލާމް އިބްރާހިމް - 7949982

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ