މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:17
ފަތިސް
04:37
04:37
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:06
12:09
އަޞްރު
15:25
15:27
މަޣްރިބް
18:13
18:18
ޢިޝާ
19:28
19:33

ކޮންމެ ބަޔަކު ހޮވުނަސް، އެކުވެރިކަމަށް ބުރޫ އަރައިގެން ނުވާނެ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަކީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ބާރުވެރިކަމަށް އުފެދުނު ނުހަނު ބޭނުންތެރި މުއައްސަސާތަކެކެވެ. އަތޮޅު އޮފީހުން އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ހިންގި ދުވަސްވަރު އެކި ކަންކަމުގައި ހުރި ދަތިތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގޭނީ އެ ދުވަސްތައް ތަޖުރިބާ ކުރި ފަރާތްތަކަށެވެ. އެކަންކަމަށް ބަލާއިރު ކޮންމެއަކަސް ރަނގަޅު ކައުންސިލެއް ހޮވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ކައުންސިލްތަކަކީ އިންތީޚާބު ކުރާ މެންބަރުންތަކެއް ހިމެނޭ މުއައްސަސާއެއްކަމުން، ކައުންސިލްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަންނަ ނުވަތަ ކަމުނުދާ ބަޔަކު އަބަދުވެސް ތިބެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް ބަލައިގަންނަ ބަޔަކުވެސް އުޅެއެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ މި ޒަމާނުގައި މި ކަންކަމަކީ ދެން އުވޭނެ ކަންކަމެއްކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. 

ނަމަވެސް، ކޮންމެ އިންތިޚާބަކީ ރަށެއްގެ މުޖުތަމަޢުގައި ނުހަނު ގިނަ ފިތުނައާއި ދެކޮޅުވެރިކަމުން ފުރާލާ އުދާސްވެރިކަމަކަށް ނުހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކެވެ. ކުދިކުދި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކީ، އަނެކާގެ އެހީތެރިކަމާއި މަދަދުވެރިކަމަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވާ މީހެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކީ އާއިލީ ގޮތުން ގާތް މީހެކެވެ. ނޫނީ އެކުގައި އުޅޭ އަވައްޓެރިއެކެވެ. އެކުވެރިކަމާއި ބަދަހި ގުޅުމަކީ ދިރިއުޅުމުގައި ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެއްކަން އެއީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ހަޤީޤަތެކެވެ. 

އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކި ފަހަރު ނަތީޖާ ނިކުންނާނީ އެކި ގޮތަށެވެ. އެންމެ ބޭނުންވާ މީހާ ނުހޮވި އެންމެ ބޭނުން ނުވާ މީހާވެސް ހޮވިދާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިކަމަކީ ހަޖަމް ކުރުން ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ނޫންނަމަ އިޖުތިމާޢީ ގިނަ ކޯޅުންތަކަކަށް މުޖުތަމަޢު ވައްޓާލެވިގެން ދާނެއެވެ. އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އެކުވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ހުރަހަކަށް ވިޔަ ނުދެމާތޯއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ