މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު އޮންލައިން

​ފައިނު ޔޫތު ސެންޓަރު އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފި

ފައިނުގައި ސަރުކާރުން އިމާރާތްކުރާ ޔޫތު ސެންޓަރު އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވަނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކަމަށެވެ. 

މި މަސައްކަތަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މި ފެށޭ އޭޕްރީލް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. 

ފައިނުގައި ޔޫތު ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ފައިނަށް ހިމަނާފައިވާ ހަމައެކަނި އައު މަޝްރޫއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ