މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރ. މީދޫގައި އަލަށް ހުޅުވި އޭއެމްޖީ ކްލިނިކް - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު

އޭއެމްޖީ ކްލިނިކް؛ ދަތުގެ ފަރުވާ ހޯދަން ދެން ދާންވީ ރ. މީދޫއަށް

ދަތުގެ މައްސަލަތް ވެފައި އޮންނަނީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ނުހަނު ދަތި ކަމަކަށެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ ދާއިރާއިން ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކާ ފަރުވާ ހޯދުމަކީ ދުރާލާ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެންވެސް އުޅެގެން ނޫނީ ވާން އޮންނަކަމެއް ނޫނެވެ.

ރ. އަތޮޅަށް ބަލާއިރު މި ހިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުން ދާންޖެހެނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ނަމަވެސް، އެޕޮއިންޓްމަންޓް ލިބުން އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިކޮށެވެ. 

މި ފަހުން ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމުން ވާނީ ރ. މީދޫއަށް ދަތުރެއް ކޮށްފައެވެ. އެ ރަށުން ޓީމްގެ މެންބަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯދި އެއް ތަނަކީ ދާދިފަހުން އެ ރަށުގައި ހުޅުވި އޭއެމްޖީ ކްލިނިކެވެ. 

ތަނުގެ ހިދުމަތްތައް ބަލާ ހޯދާލުމަށް ކްލިނިކަށް ވަދެ ޓީމްގެ މެންބަރުން ވަނީ ތަޖުރިބާ ކޮށްފައެވެ. 
ބަލިމީހަކަށް އޭއެމްޖީ ކްލިނިކްގައި ދަތުގެ ފަރުވާދެނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވަސީލަތްތަކެއް

ކްލިނިކުން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވުނީ، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ފައްކާކޮށްފައިވާކަމެވެ. ކްލިނިކް ހިންގާ އިމާރާތަށް ބެލިނަމަވެސް، ހިތްގައިމު ޖާގަ ތަނަވަސް އިމާރާތެކެވެ. ފަރުވާދޭ ތިން ކޮޓަރިއެއް ހުރިއިރު، ތަނުގައި ބޭނުންކުރަނީ މިޒަމާނުގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީގެ މެޝިނަރީއެވެ.

ދަތުގެ ފަރުވާއަށް ހާއްސަ މި ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިންތަކަކީ ބޭނުންކޮށްލަން ފަސޭހަ، މިފަދަ ފަރުވާތަކަށް އިތުބާރު ހިފޭ މެޝިނަރީތަކެކެވެ. 
އޭއެމްޖީ ކްލިނިކްގައި ބަލިމީހަކަށް ދަތުގެ ފަރުވާދެނީ - ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: އިސްމާޢީލް ޝަފީއު
ތަޖުރިބާކާރު އެކުވެރި ޑޮކްޓަރެއް

ދަތުގެ ފަރުވާފަދަ ފަރުވާތަކަކީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ޑޮކްޓަރުން ކައިރިން ފިޔަވާ އެހެން ފަރާތްތަކުން ފަރުވާ ހޯދަން ދިވެހީން ބޭނުންނުވާ ފަރުވާއެކެވެ. އޭގެ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުންނައިރު، އޭއެމްޖީ ކްލިނިކްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރަކީ މި ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާ ތަޖުރިބާ ލިބިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ނޫހުގެ ޓީމުން ވާނީ ޑޮކްޓަރާ ވާހަކަދައްކާލާ މައުލޫމާތު ހޯދާލާފައެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނީ، ޑޮކްޓަރުގެ އޯގާތެރިކަމާ ހިތްހެޔޮކަމުގެ ރީތި ސިފައެވެ. ހިނިތުންވުމާއިއެކު މުއާމަލާތް ކުރުމެވެ.
އޭއެމްޖީ ކްލިނިކްގެ ޑޮކްޓަރު ފައިނު އޮންލައިންގެ ޓީމަށް އިންޓަވިއުދެނީ -
ޑޮކްޓަރު ގާތުން ސާފުކޮށްލިއިރު، ޑޮކްޓަރަކީ އިންޑިއާއަށް ނިސްބަތްވާ ކަނބަލެކެވެ. ނަމަވެސް، އިނގިރޭސީގެ އިތުރުން އަރަބި ބަސްވެސް ދަންނަ މުސްލިމް ޑޮކްޓަރެކެވެ. 

ޑޮކްޓަރުވަނީ، މި ދާއިރާގައި 7 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން، ދަތުގެ ފަރުވާއަށް ވަރަށް ފަރިތަ ބޭފުޅެކެވެ. އެވަގުތު ފަރުވާ ހޯދަން ހުރި މީހެއްގެ އިޒުނައާއިއެކު ޑޮކްޓަރުވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމަށް ފަރުވާދޭތަން ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. 
އޭއެމްޖީ ކްލިނިކް - އިމާރާތް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ކްލިނިކްތަކުގެ ފަހުގެ ގޮތަށް -
ދަތުގެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބޭ

އަލަށްފެށި ކުލިނިކެއްނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތައް މިހާރުވެސް ވަނީ ފާށަފައެވެ. އެގޮތުން، ދަތް ސާފު ކުރުމާއި ދަތް ހުދު ކުރުމުގެ ހިދުމަތާއި ދަތް ނެގުން، ނަރުގަނޑު އެޅުވުން ފަދަ ހިދުމަތްތައް މިހާރު ވެސް ލިބެއެވެ. 

އޭއެމްޖީ ކްލިނިކް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް އަދި ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށެވެ. އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމަށް 7264468 އަށް ގުޅައިގެން ނުވަތަ ވައިބަރ ކޮށްގެންވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެދޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އޭއެމްޖީ ކްލިނިކުން މިހާރުވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތައް:  
އޭއެމްޖީ ކްލިނިކުން ލިބޭ ހިދުމަތްތައް--
ކޮންމެއަކަސް، މިފަދަ ހިދުމަތެއް އަތޮޅުތެރޭ އަތްފޯރާ އަގުގައި ލިބެން ހުރުމަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން، ރ. އަތޮޅާއި ކައިރި އެނޫން އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ލުޔަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. 

ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ކެޕޭސިޓީއާއި އަގަށް ބަލާއިރުވެސް ދަތުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް މާލެ ނުގޮސް، ވަޑައިގަންނަވަންވީ ރ. މީދޫ އޭއެމްޖީ ކްލިނިކަށެވެ. އެވަނީ ހަރަދުކުޑަ އިތުބާރު ހިފޭ ގޮތަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

11 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަހުމަދު 7 months ago

ތަޖުރިބާ ކޮށްފައި މިބުނަނީ ވަރަށް ސަޅި. އުނގޫފާރެއް އަލިފުއްޓަކަށް ދާނެކަމެއްނެތް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މީދޫ ނޫން ގޮތެއް 7 months ago

އަލިފުށީގަ މާ ކުރިން ތިޔަ ހިދުމަތް ލިބޭކަން އިގޭބާ؟

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަރްޔަމް 7 months ago

ފައިނު އޮންލައިންގެ ކުދިން.. ތިކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ހަމަ ސާބަސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މަރްޔަމް 7 months ago

ޙިދުމަތް ރަނގަޅިއްޔާ ކިތަމެހާވެސް ރަނގަޅު..

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ާައަހަރެން 7 months ago

އަގުތައްވެސްޖަހާލިނަމަވަރަށްފުރިހަމަވީސް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަލީ 7 months ago

އެއްރަށަކަށް ބަރޯސާ ކުރުވައިގެން ތިބޭކަށް ނުޖެހޭ. އުނގޫފާރު ނޫންގޮތެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަސަނު 7 months ago

ކައޭމެން މާލެ ނޫން ގޮތެއް ހޯދަންވީ އެއްނު، ކަޑަނުވެ

މާލް 7 months ago

ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ކޮންމެހެން އުނގޫފާރުގައި ހުންނާކަށް ނުޖެހޭ، އެހެން ރަށްރަށުވެސް ކުރިއަރާ ދާން ފުރުސަތު އޮންނާނެ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބުހާރި އަލީ 7 months ago

ފައިނު އޮންލައިން މި އުނގޫފާރާ ޖާއްސާލާފަ ތިބޭ އާލާތްވަރެއް. ވައްޑޭ އުނގޫފާރު ދާއިރާއަށް ހޮވައި ކަމެއް ނުކުރޭ ބުނީމަ އުނގޫފާރު މީހުން ދެކެ ރުޅި އަންނާނެ ކަމެއް ނެތް. ވައްޑޭ ދާއިރާއަށް އައީ ކިތަށް ފަހަރުތޯ އަހާލާތި ކަލޭމެން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިބްރާހިމް 7 months ago

އުނގޫފާރު ނޫން ގޮތެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހަސަނު 7 months ago

ކަލޭމެން މާލެ ނޫން ގޮތެއް ހޯދަންވީ އެއްނު. ޖަހަމު ކޮއްލާ

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ