މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އިޙްތިކާރުކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދުމަކީ ހުއްދަކަމެއް ނޫން - ޚުޠުބާ

"އިސްލާމްދީނަކީ ޙަލާލުގޮތުގައި ތަނަވަސްކަން ހޯދުމަށް ބާރުއަޅާ ދީނެއް"ކަމުގައި ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިޔަފާރީގައި މަކަރާއި ޙީލަތްހެދުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ފާފައެއްކަމުގައި މިއަދުގެ ގޮވާލައްވާފިއެވެ. ބާޠިލްގޮތުގައި މުދާހޯދުން މަނާކުރައްވާފައިވާކަމާއި އެކަމުގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަންކަންކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.

މީސްތަކުންނަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މުދާ ބާޒާރަށްނުނެރި އެމުދަލުގެ އަގޮބޮޑުވުމުން ބާޒާރަށްނެރި މުދާވިއްކުމަކީ އިޙްތިކާރުކުރުންކަމާއި އެއީ ފާފައެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު އާއްމުދަނީ ހޯދުމަށް ދީން ހުއްދަނުކުރާ މަގުތަކުން މުދާ ހޯދުމުން ދުރުހެލިވުމަށްވެސްވަނީ ނަސޭހަތްތެރިވެފައެވެ.  

މިނެކިރުމުގައި މަކަރު ހެދުމަކީ ﷲގެ ކޯފާ ޙައްޤުވެދާނެ ކަމެއްކަމާއި، މުދާ ގަނޑުބަނޑުކޮށްގެން ކާބޯތަކެތި ވިއްކުމުގެ ޝަކުވާއަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ ވާހަކައެއްކަމާއި އެއީ ހުއްދަކަމެއްނޫންކަމުގައިވެސްވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ތެދުވެރި އަމާނާތްތެރިގޮތުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޙްޝަރުކުރެވޭނީ ޝަހީދުންނާއި ޞިއްޤީޤުންނާއި އެކުގައިކަމާއި އެއީ ދަރަޖަ މަތިވެރިވެގެންވާ ބައެއްކަމުގައިވެސްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

އެހެންކަމުން، އަހަރަމެންނަށް އޮތީ މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލުވެ، ތެދުވެރިގޮތުގައި ދީނުގެ ރިވެތި އުޞޫތަކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިއާއި އެހެނިހެން މުޢާމަލާތްތައް ބައްޓަންކުރުމެވެ.    

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ