މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ﷲ ގެ ރަޙުމަތު އެންމެހާ އަޅުންނަށް ޝާމިލްވެގެންވޭ - ޚުޠުބާ

މާތް ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތުގެ ބޮޑުކަމުން އެކަންކަން ގުނާ އަދަދުކުރުމަކީ އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި މިއަދުގެ ޚުޠުބާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފިއެވެ.

" ﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަހުމަތްފުޅު" މިމަޢުޟޫއަށް އިއްވިގެންދިޔަ ޚުޠުބާގައިވަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް ރަޙުމްނުކުރާވަރަށް ﷲ އެއިލާޙްގެ އަޅުތަކުންނަށް ރަޙްމް ކުރާކަމާއި އަދި އެރަޙްމަތް ޢައްމުގެ ޝާމިލްވެގެންވާކަމުގައެވެ.

ﷲ ގެ ރަޙްމަތްފުޅުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މިސާލުދައްކަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ﷲގެ އަޅަކު ފާފައެއް ކޮށްފިނަމަ ޖަޒާދެއްވާނީ ހަމައެކަނި އެޢަމަލަކަށްކަމާއި ހެޔޮ ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމަ ގިނަ ގުނައިން ހަތްސަތޭކަ ގުނައަށް ދެއްބާކަމުގައެވެ. 

ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިން! އަބަދާއި އަބަދުވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވާކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަމާ ހިނގާށެވެ. ރަޙުމަތަށް މާޔޫސްވެ އުއްމީދު ކަނޑާނުލާށެވެ. ﷲގެ ރަޙްމަކީ ތަނަވަސް އަދި ޢާއްމުވެ ޝާމިލްވެގެންވާ ރަޙްމަތެކެވެ.

އަޙްމަދު ޝަރީފް

Ahmed Shareef

އަޙުމަދު ޝަރީފަކީ ފައިނު ސްކޫލްގައި ވަޒީފާ ޢަދާ ކުރަމުންގެންދާ މުދައްރިސެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރަށު ފެންވަރުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ ފަރާތެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ