މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަޙީދު

2022،2023 ވަނަ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ނަފްހާ

2022،2023 ވަނަ ދިރާސީ އަހަރު ފައިނު ސްކޫލުން ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައިނު އައްސޭރި، ނަފްހާ ނަސީމް ހޮވިއްޖެއެވެ.

ރޭ ފައިނު ސްކޫލްގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވާފައިވާއިރު، އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ދަރިވަރުންނަށް ވަނީ ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ ފިލާ އަދި އެ ނޫންވެސް އިނާމުތައް ދީފައެވެ.
 
 ރޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރިވަނައެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިހާގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ހޯދި ނަފްހާ ވަނީ އޮނަލިސްޓެޑް އެވޯޑް، ކުލާސް ޕުރައިޒް، ޕީ.ޓީ.އޭ އާއި، ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އިނާމް، ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް، ހަޔާރ ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑް، ޓޮޕް އެޗީވާރސް އެވޯޑް ސުކޫލް ލެވެލް އަދި ނޭޝަނަލް ލެވެލް ހާސިލުކޮށްފައެވެ.  

ރޭގެ ޖަލްސާގައިވަނީ، ނަފްހާގެ ތައުލީމީ ހަޔާތާއި ގުޅޭގޮތުން ހާއްސަ ރިޕޯޓެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި ޖަލްސާގައި ނަފްހާ ވެސް ވަނީ އޭނާގެ ޝުއޫރުތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ. 

ރޭގެ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ