މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް: ލިޔެކިޔުން ނެތި ފައިސާތައް އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް

ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުންނާއި އެރަށު އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށްބުނާ ބޮޑު ހިޔާނާތެއް ފަޅާއަރައިފިއެވެ.

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އެލްޖީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ހާއްސަ ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި ދުވާފަރު ކައުންސިލާއި އަންހެނުން ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ވަނީ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދުގެ އިތުރުން މާލިއްޔަތާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ގަވާއިދުތަކާއި ވެސް ހިލާފަށް ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެވެ.

މިގޮތުން، މާލީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ނުބެލެހެއްޓުމާއި މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ނަގުދު ފައިސާ އިން އެއްވެސް ހުއްދައެއް އަދި ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ކައުންސިލަރުންނާއި ޑަބްލިއުޑީސީގެ މެމްބަރުންނާއި ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ޖަމާކޮށްފައިވާކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

އެލްޖީއޭއިން ވަނީ ޖުމުލަ 34 ކަމެއް ފާހަގަކޮށް، އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް އެރަށު ކައުންސިލަށް އަންގާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ކައުންސިލާއި ޑަބްލިއުޑީސީ އަދި ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ދިނުން ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން،  2021 މެއި 17 އިންފެށިގެން 2022 މެއި 31 ގެ ނިޔަލަށް އަމިއްލަ އެކައުންޓަށް އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ލިބިފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު އަލިފުޅަށެވެ. އޭނާއަށް ހަމައެކަނި އެކަމުން ވެސް 711،617 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

ދެން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައިވަނީ ކައުންސިލް މެންބަރު މުޙައްމަދު ޝާމް އަށެވެ. އޭނާއަށް 447،837 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ. ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައި ވަނީ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސް އިޒްމީލް އަޙްމަދެވެ. އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 237،548 ރުފިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް އިޒްމީލް އަޙްމަދަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އާއެކު، ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު 252،048 ރުފިޔާ އަށް އަރައެވެ.

ކައުންސިލް މެންބަރު ޒުހުދާ އާދަމް އަށް 181،666 ރުފިޔާ، ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާސިހް އަށް 165،200 ރުފިޔާ، ކައުންސިލް މެންބަރު އަޙްމަދު ސަމޫހް އަށް 128،696 ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ކައުންސިލް މެންބަރު އައިމިނަތް ސަލާހް އަށް 119،535 ރުފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

އެލްޖީއޭގެ މި ތުހުމަތާއެކު، ދުވާފަރު ކައުންސިލުން މިހާރުވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ކައުންސިލަރުންނާ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު ފައިސާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް ދޭކަމަށާ އެ ލިޔުންތައް ހާމަ ކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި މޮނިޓަރިންއަށް ފާހަގަވި ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ނުދީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށްފައިވާތީ ކައުންސިލުންވަނީ އެކަން ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ