މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް

ކިނޮޅަސް ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ޝަރަފް ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ޒާއިދަށް

"މީގެ ދުވަސްގަނޑެއް ކުރިންނެވެ. އަޙްމަދު ޒާއިދު އަޅުގަނޑާ އާންމުކޮށް ބައްދަލުވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ކެއުމުގެ ވަގުތުގައި ހީސަމާސާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެނުނު ފޮޓޯއެއްގައި އެހެންމީހެއްގެ މިކަހަލަ މަންޒަރެއް ފެނުމުން ޒާއިދުވެސް މިގޮތަށް ފެންނަން ބޭނުންވާ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. މިއަދު އެވަނީ ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލުންގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމުގައި ޒާއިދުއަށް ކައުންސިލްގެ އަދި ރައްޔިތުންގެ ޝަރަފުވެރިކަން ދެވިފައެވެ"

މިއީ މުޅިން އަލަށް ރ. ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ ލޯގޯއެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ޝަރަފް، އެރަށު ޒާއިދަށް ދިނުމަށްފަހު، އެ ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނައުފަލް ފޭސްބޫކްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ވާހަކަކޮޅެކެވެ. ޓައީ އަޅައިގެން ޝަރަފްވެރި މަގާމެއްގައި ހުންނަ ފޮޓޯއެއް ތިމަންނާވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ބުނުމުން، ކައުންސިލުން މިވަނީ ޒާއިދުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދީފައެވެ. 
 
ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކުރުމާއި އެނޫންވެސް މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގެ ދެ ޖިންސްގެ ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އެ ޖަލްސާއަށް ޒާއިދު ހާޒިރުވެ އިނީ، ރީތި ހެދުމެއްގައި ބެގީކޮށްގެން ޓައީވެސް އަޅާލައިގެނެވެ. ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނުގެ ގޮނޑީގައި ޒާއިދު އިށީއިނދެ އިން ފޮޓޯއިން، އެ މަގާމުގައި އިނދެލުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ މިންވަރު ހާމަކޮށްދެއެވެ
ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޒާއިދު ބައިވެރިވަނީ - ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް
މި ޖަލްސާގައި، ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދިނުމަށްފަހު، ލޯގޯ ތައްޔާރު ކޮށްދިން ފަރާތަށް ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލު ކޮށްދީފައިވަނީ ވެސް ޒާއިދެއެވެ. 

މިފަދަ ކުއްޖަކަށް ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ޝަރަފެއް ދިނީތީ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މީސްމީޑިއާގައި އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން، އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެފަދަ ކުދިންނަކީ ވެސް މުޖުތަމައުގައި މުހިންމު ބައެއްކަން އެކުދިންނަށް އިހުސާސް ކޮށްދޭން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ވެސް އެގޮތުން ކުރެވުނު ކަމެއްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
ކައުންސިލްގެ ލޯގޯ އިފްތިތާހު ކޮށްދެނީ - ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް
ހަމައެކަނި ޒާއިދެއް ނޫން، އެހެން ކުދިންނަށް ވެސް އެފަދަ ޝަރަފްވެރި މަގާމުތައް އަޅުގަނޑުމެން ދޭނަން. އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ކޮންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް މުހިންމު ކުއްޖެއްކަން އެކުދިންނަށް ވެސް އިހުސާސްވާން. އެކުދިންނަކީ ވެސް މުޖުތަމައުއަށް މުހިންމު ބައެއްކަން އެނގެން. ޒާއިދަކީ ރަނގަޅަށް ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކުއްޖެއް ނަމަވެސް، ކައުންސިލްގެ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި ކިޔަވަން ޒާއިދަށްވެސް ފުރުސަތު ދެން. އަދި މިފަހުން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅެފައި 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޙުސައިން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ، ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުއްޖެއްނަމަވެސް ޒާއިދަކީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު ކުއްޖެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ނަމާދަށް ވަރަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ ކުއްޖެއް ކަމަށާއި ދީނީ ކަންކަމަށް ވަރަށް ސަމާލުކަން ދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.


މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

63%
އުފާވި
13%
ދެރަވި
13%
ހިނިއައި
13%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ކިނޮޅަސް 1 year ago

ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަށް އެއްވަނަ ލިބެނީ ހަމަ އެމީހުން ތަފާޔުވީމާ، ތިޔަ ދައްކުވަިދިނީ ވަރަށް ތަފާތު ކަމެއް. ސާބަހޭ ކިނޮލަސްކައުންސިލް ޓީމް 👏👏👏

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ