މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އެމްޓީސީސީ ރ. އަތޮޅު ފެރީ: އަބަދު އިންޖީނު މައްސަލަ، ކަނޑުގަދަ، ދަތުރު ކެންސަލް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އަތޮޅު ފެރީގެ ހިދުމަތް ސަރުކާރުން ފެށީއްސުރެ ވެސް ރ. އަތޮޅަކީ އެންމެ ގަވާއިދުން ފެރީގެ ދަތުރުތައް ކުރާ އެއް އަތޮޅެވެ. މަދު ދުވަހެއްގައި މެނުވީ ދަތުރު ކެންސަލް ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާތީ ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެ ހިދުމަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރޯސާވެފައި ތިބި ބައެކެވެ. މި ފެރީގެ ހިދުމަތަކީ، އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް، ރައްޓެހިންނަށް، އަމިއްލަ ދަރިފުޅަށް ނުވަތަ ގާތްތިމާގެ މީހާއަށް ހަދިޔާއެއް ފޮނުވާލަން ވިޔަސް ނޫންނަމަ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުދި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއްޗެއް ފޮނުވާލަން ވިޔަސް ރ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ވަރަށް ގަވާއިދުން ބޭނުން ކުރާ ހިދުމަތެކެވެ.

ނަމަވެސް، ރައްޔިތުން ބޮޑު އިތުބާރެއް ކުރި ފެރީގެ ހިދުމަތަށް މިހާރު މިވަނީ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައެވެ. ދެ ރޫޓަކަށް ބަހާލައިގެން އެމްޓީސީސީން ރ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މިފަހަކަށް އައިސް ހާއްސަކޮށް ފެރީގެ ދަތުރުތަކުގައި މައްސަލަ ދިމާވަނީ އުނގޫފާރުން ދެކުނުގެ ރަށްތަކަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީއެވެ. މި ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ބުނާގޮތުގައި މާދަމާވެސް ދެކުނު ފެރީ ދަތުރު ކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް މިހާރު ނޯވެއެވެ. 

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ދެކުނު ފެރީ ދަތުރު ނުކުރާތާ މިއަދަށް މިއީ 3 ވަނަ ދުވަހެވެ. އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް އެކި ސަބަބުތައް ދައްކާ ފެރީގެ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރެއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ނޫހާ ވާހަކަ ދެއްކި ރައްޔިތަކު ބުނީ، ފެރީ ދަތުރަކީ މިހާރު އެއްވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރު ކުރެވޭ ހިދުމަތެއް ނޫންކަމަށެވެ. 
ފެރީގެ އަދާހަމަތައް ދިނުމަށް ހަދާފައި އޮންނަ ގުރޫޕްގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް --
މިހާރު އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނުކުރެވޭ. މިއަދުވެސް އިންޖީނުގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއްވެގެން ދަތުރެއް ނުކުރޭ. ކިރިޔާ ކަނޑު ގަދަވެލިއަސް ދަތުރެއް ނުކުރާނެ. ކުރީގައި އޭގައި ތިބޭ މީހުނަށް ދެނީ މަހު މުސާރައެއް ނޫން. ފެރީން ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެނީ. މިހާރު މުވައްޒަފުން ގޮތަށް ތިބޭތީ ދަތުރު ނުކުރިއަސް ބަރާބަރަށް މުސާރަ ހިނގާނެ. މީގައި މައްސަލައަކީ މިކަން ހައްލު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކުވެސް ނެތްކަން. އަތޮޅު ތެރޭގައި އާދައިގެ ވަރަކަށް ކަނޑުގަދަވެލިޔަސް ދަތުރު ނުކުރާނެ. ބައެއް ދުވަސްދުވަހު އަންނާނެކަމެއް ނާންނާނެކަމެއް ވެސް ނޭނގި އެބަ ދާކަމަށްވަނީ ފަޅަށް ވަދެލާފަ

ފެރީގެ ހިދުމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތަކުން ބުންޏެވެ. 
 
ފެރީގެ ހިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކި އެހެން މީހަކު ބުނީ، ފެރީގެ ހިދުމަތް މިހާރު ކުރަނީވެސް ވަރަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ބޭނުންވާ ގިނަބަޔަކު ފެރީގައި ދަތުރުކުރާއިރު، އާންމުކޮށް ފެރީ އުނގޫފާރަށް ލަފާ ގަޑިއަށް މިހާރު ނުދެވޭކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިން 9:30 އެހާއިރު އާންމުކޮށް ދެވޭނެކަމަށާ ނަމަވެސް މިހާރު ބައެއް ދުވަސްދުވަހު 10 ޖަހާއިރު ވެސް އެބަ ދެވޭކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެހާލަހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވޭއިރު ހޮސްޕިޓަލް ތޮއްޖެހި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

ރ. އަތޮޅުގައި ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން އަދިވެސް ބޭނުންކުރަނީ ކުރީގެ ދޯނި ފެރީތަކެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ފެރީގެ ހިދުމަތް ދެމުންދާ ފަރާތުން އިސްކޮށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން އޭނާ ބުނީ، މިއަދު ވެސް ދަތުރު ނުކުރެވުނީ ފެރީ ދޯނީގެ އިންޖީނަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލު ނުވެގެންކަމަށެވެ. އަދި ކެނޑިނޭޅި މި މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. 

އޭނާ ބުނީ، އާންމުކޮށް އުނގޫފާރަށް ދެވޭގަޑިއަށް ނުދެވޭ މައްސަލަ ދިމާވަނީ، ބައެއް ރަށްރަށުގައި މުދާ އަރުވާބޭލުމުގެ މަސައްކަތްނުނިމި ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ ވަގުތަށްވުރެ އިތުރަށް ވަގުތު ހޭދަވާތީކަމަށެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން ނާސިފް ވިދާޅުވީ، ފެރީގެ މައްސަލާގައި އެކި ގޮތްގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށާ، ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އެކި ގޮތްގޮތުން ކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޮންލައިން ބައްދަލުވުންތަކާ، ފޯނު މެދުވެރިކޮށް އަދި އެމްޓީސީސީގެ އިސްފަރާތްތަކާ ބައްދަލުވެގެން ވެސް އެކަމާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށާއި، ސަރުކާރުން ބުނަމުންދަނީ، އަތޮޅު ފެރީތަކުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެގެންދާނީ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ފެރީއަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ދަތުރު ކެންސަލްވުން ފަދަ ކަންކަން މަދު ކުރެވޭނީ ސްޓޭންޑްބައިގައި ފެރީއެއް ބޭއްވިގެން ކަމަށެވެ.  

ސަރުކާރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ފެރީގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިހާރުދަނީ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެންމެފުރަތަމަ މި ހިދުމަތް ފެށި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރ. އަތޮޅު ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މާލަސްތަކެއްނުވެ ހައިސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ރ. އަތޮޅުގައި ވެސް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްޓީސީސީން މީގެ ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ފެރީގެ ހިދުމަތަކީ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުހަނު މުހިންމު ހިދުމަތަކަށް ވާއިރު، އެ ހިދުމަތަކީ ރައްޔިތުން އިތުބާރު އަލުން ލިބިފައިވާ ހިދުމަތަކަށް ހެދުމަށް ކަމާ ގުޅޭ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހެއެވެ. ނޫނީ ފެރީގެ ހިދުމަތެއް ނެތި ރައްޔިތުން ތިބެންޖެހޭނީ ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު ރަށުބަންދުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

13%
އުފާވި
50%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
13%
ރުޅިއައި

3 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަތޮޅުމީހާ 1 month ago

ރީއްޗައް ގޮސްގޮސް އޮތް ފެރީގެ ކަންކަން މޮޅުގޮތް ހަދަން ކުރިން ފެރީތައް ދީފައިވާ ފަރާތް ކައުންސިލް އިން ޖެއްސުންކޮށް ބޭރު ކޮއް މޮޅުކުރަން ގެނައި ފެރީ ތާހިރެއްނު. މިހާރުވެސް ދުވަނީ ކުރިން ފެރީ ކުރުވި މީހާގެ ފެރީ. ރައްޔިތުންނައް މި ކަން ޖެއްސީ ކައުންސިލް އިން

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ދޮންކޮއެ 1 month ago

އަތޮޅު ކައުންސިލު މެމްބަރުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ތުރާ ޖައްސައިފި

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ސްލޯލިހް 1 month ago

ސްލޯ މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ