މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41

ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ކެންޕޭންގައި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ފައިނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ތެރެއިން- ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު
ފޮޓޯ: އިސްމާއީލް ޝަފީއު